T.C. CEYHAN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Esas No : 2016/26
Karar No: 2016/682

İ L A N

Davacı CEYHAN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar ABDULBAHRİ TANIŞ v.d. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi) davası karara çıkmış olup; "KARAR:
1-Davanın USÛLDEN REDDİNE,
2-Ceyhan Tapu Sicil Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının, karar kesinleştiğinde HMK'nın 333. maddesi gereğince ilgili tarafa iadesine,
Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay nezdinde TEMYİZ kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi." şeklinde karar verilmiştir."
"Davacı vekili ; Ceyhan 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/26Esas 2016/682 Karar sayılı İlamının BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz." şeklinde Temyiz Başvuru Dilekçesi sunmuştur."
Davalı Kerim MERT ve dahili davalı Uğur ŞAY'ın tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığı anlaşıldığından , 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31.maddeleri gereğince karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995614