T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/71 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından mahkememizin 2024/71 Esas sayılı dosyasından davalı MEHMET ALİ ERBEĞİ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesi, 155 ada, 7 parselin 311,09 m2'sinde irtifak hakkı için kamu yararı kararı verildiğiden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davaların ön inceleme aşamasında olduğu, tapu maliklerinin yukarıda ismi yazılı olan davalı olduğu,
Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. olduğu,
Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltmesi gerektiği,
Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

21/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01989651