T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait olan Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Medya Mahallesi, 2477 ada 11 parselde kayıtlı 7.118,00 m² taşınmaz üzerine kat karşılığı lojman, konut ve ticarethane/işyeri/dükkân ile çevre düzenlemesi ve bu imalatların her türlü projelendirilmesi ile zemin etüdü yapılacaktır.

İ L A N D I R

Madde 1 –

İşin Adı : DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, MEDYA MAHALLESİ,

2477 ADA 11 PARSELDE KAT KARŞILIĞI BİNA/BİNALAR

YAPILMASI İŞİ

İdare : Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İdare Adresi : Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir/Diyarbakır

İşin Yapılacağı Adres: Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Medya Mahallesi, 1477 ada, 11 parsel

Telefon Numarası : 0 412 262 47 00

İlgili Personel : Hasan ŞİMŞEK

Muhammen Bedel : 216.298.225,00 TL

Geçici Teminat Bedeli : 6.448.946,75 TL (muhammen bedelin % 3’ü oranında)

Kesin Teminat Bedeli : 21.629.822,50 TL (muhammen bedelin % 10’u oranında)

İşin Süresi:

Projelendirme : Yer tesliminden itibaren 100 gün.

Yapım : Ruhsat alınmasından itibaren 500 gün.

Taşınmaz Parsel Alanı: 7.118,00 m²

Madde 2 - İhalenin tarihi, yeri ve şekli

İhale 14/06/2024 günü saat 10:00 Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir/Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. (İlk teklifler kapalı zarf ile teslim edilecek olup, sonrasında sözlü açık artırma ile ihaleye devam edilecektir.)

Madde 3 - İhale Dokümanın Görülmesi Ve Temini

İstekliler mesai saatleri içerisinde, Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir/Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, 2. kat 225 no.lu odada ihale dokümanlarını ücretsiz olarak görebilirler.

İhale doküman bedeli 3.000,00 TL’dir. Doküman bedeli nakit olarak Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıf Katılım Bankası Diyarbakır Karacadağ Şubesi TR 27 0021 0000 0007 1488 4000 01 No.lu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına yatırılacaktır. İstekliler, makbuz ile birlikte, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, 2. kat 225 numaralı odadan CD formatında tutanakla teslim alacaklardır. (İhaleye katılım için şartname alınması zorunludur.)

Madde 4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri

İsteklilerin aşağıda yazılı belgeleri başvuru dosyalarında (kapalı zarf içerisinde) sunmaları gerekmektedir.

Gerçek Kişiler için;

a) Onaylı, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (İdare veya Noter onaylı)

b) Adres beyannamesi, (Nüfus Müdürlüğünden onaylı)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İşin adı yazılmak suretiyle en az 6.448.946,75 TL tutarında geçici teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu, (Geçici teminatları nakit olarak yatıracak olan istekliler Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıf Katılım Bankası Diyarbakır Karacadağ Şubesi TR 27 0021 0000 0007 1488 4000 01 No.lu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına, işin adı, T.C. Kimlik No veya vergi numarası da belirtilerek yatıracaktır.)

f) İhale dokümanı satın alındığına dair belge (Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıf Katılım Bankası Diyarbakır Karacadağ Şubesi TR 27 0021 0000 0007 1488 4000 01 numaralı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına, işin adı, T.C. Kimlik No veya vergi numarası da belirtilerek yatırılacaktır.)

g) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 25.000 m² veya ayrı ayrı en fazla 5 adet sözleşme ile en az 50.000 m² konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve/veya Yapı Kullanma İzin Belgesi vermesi gerekmektedir.

h) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Tüzel Kişiler için;

a) Tebligat için adres beyanı, iletişim bilgileri, vergi kimlik numarası

b) Siciline kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odasından son bir yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

d) İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı,

g) İşin adı yazılmak suretiyle en az 6.448.946,75 TL tutarında geçici teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu, (Geçici teminatları nakit olarak yatıracak olan istekliler Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıf Katılım Bankası Diyarbakır Karacadağ Şubesi TR 27 0021 0000 0007 1488 4000 01 No.lu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına, işin adı, T.C. Kimlik No veya Vergi Numarası da belirtilerek yatıracaktır.)

h) Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıf Katılım Bankası Diyarbakır Karacadağ Şubesi TR 27 0021 0000 0007 1488 4000 01 No.lu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına, işin adı, T.C. Kimlik No veya Vergi Numarası da belirtilerek yatırılacaktır.)

ı) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 25.000 m² veya ayrı ayrı en fazla 5 adet sözleşme ile en az 50.000 m² konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve/veya Yapı Kullanma İzin Belgesi vermesi gerekmektedir.

i) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların Noter Onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Madde 5- Dosyaların Teslim Edilmesi

İhaleye katılacak istekliler hazırlayacakları dosyalarını kapalı zarf içerisinde 14/06/2024 günü saat 10:00’a kadar Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir/Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, 2. kat 225 No.lu odaya alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ya da firma ismi ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin bu ilanda belirtilen tarih ve saate kadar Başkanlığımıza ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir ve geciken dosyalar kabul edilmez.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02038310