T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/489 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı Murat Yapı Tekstik vd. adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü. 156 ada 78 parsel sayılı 9.184,88 m²'lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 9.184,88 m²'lik kısmının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 430.355,799 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için12/06/2024 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

24/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02051829