T.C ELAZIĞ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/143
KARAR NO : 2023/488
KARAR TARİHİ : 18/04/2023

SANIK BETÜL KOZANOĞLU Mızrap ve Nülüfer kızı 31/07/1994 Seyhan doğumlu Osmaniye Kadirli Dere nüfusuna kayıtlı,
Tehdit Basit Yaralama suçundan sanık Betül KOZANOĞLU hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; özet olarak Sair Tehdit suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme Kasten Yaralama suçundan5237 sayılı TCK.nun86/2,86/3-e,29/1 58, 5275 S.K. 108/3maddeleri gereğince 4 AY 15 GÜN HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiştir.

Kararın Sanık Betül Kozanoğlu'nun yokluğunda verildiği, gerekçeli kararın sanığın dosyasına bildirmiş olduğu beyan adresine tebligat yapılamadığı, MERNİS adresi olmadığından tebligata yarar açık adres araştırmasının yapıldığı , tüm aramalara rağmen tespit edilememiş. kendisine ulaşılamamıştır.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince hazırlanan bu ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya ceza infaz kurumu yetkilisine beyanda bulunmak veya ceza infaz kurumuna vereceği dilekçeyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, bu sürede yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşip infaza verileceği, İLANEN tebliği olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01886063