T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN İLAN

ESAS NO : 2021/329 Esas
KARAR NO : 2023/517
DAVALI : HAKAN TAYSI
Davacı IŞIK TAYSI ile davalı HAKAN TAYSI arasında aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davacının TMK 162 maddesine dayalı davasının REDDİNE,
Davacının TMK 166 maddesine dayalı davasının KABULÜNE,
1-Van ili Çaldıran ilçesi Kalkandelen Mah. Cilt No: 37 Hane No: 6, BSN: 163'de kayıtlı Ahmet ve Nesiha kızı 24/02/1971 Erciş doğumlu, 62428112758 TC kimlik numaralı IŞIK TAYSI ile aynı yer BSN: 70'de kayıtlı Kerim ve Umran oğlu05/09/1980 Muradiye doğumlu, 49660778850 TC kimlik numaralı HAKAN TAYSI'nın TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Müşterek çocuklar 26/11/2007 doğumlu Busecan Taysı, 29/09/2010 doğumluSudenaz TAYSI ve 01/12/2015 doğumlu Muhammed Emin TAYSI'nın velayetlerinin davacı ANNEYE tevdiine,
3-Velayeti anneye verilen küçükler ile baba arasında Her ayın birinci ve üçüncü hafta sonu Cumartesi günü saat 10:00 Pazar günü saat 18:00 saatleri arasında, her yıl 1 Ağustos sabah saat 10:00'dan 30 Ağustos 18:00'e kadar, her yıl dini bayramların ikinci günü saat 10:00'dan üçüncü günü saat 18.00 saatleri arasında, küçüğün eğitimi süresince her yıl yarıyıl tatillerinin ilk haftası Cumartesi 10:00, ertesi hafta Cumartesi 18:00 saatleri arasında küçüğü bulunduğu yerden teslim alarak süre sonrasında aynı yere teslim etmesi ve yanında bulundurduğu sürece ihtiyaçlarının kendisince karşılanması koşuluyla görüşebilmesi için kişisel ilişki kurulmasına,
4-T.M.K'nun 353 ve M.K. nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin tüzüğünün 4.maddeleri gereğince velayet kendisine verilen annenin kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay ve çocuklar reşit olununcaya kadar mal varlığına sahip oldukları takdirde mal varlığının kazanılmasından itibaren 1 ay içerisinde mal varlığı ile ilgili küçüklerin mal varlığının dökümünü gösterir defter düzenleyerek mahkemeye ibraz etmesine, mal varlığı yok ise defter ibraz etme yükümlülüğünün BULUNMADIĞINA,
5-Tarafların müşterek çocuğu Busecan TAYSI, Sudenaz TAYSI ve Muhammed Emin TAYSI'nın dava tarihinden itibaren hükmün kesinleşmesine kadar aylık 500,00 er TL den toplam aylık 1500,00 TL tedbir nafakasının hükmün kesinleşmesinden itabaren aylık 1500,00 TL iştirak nafakasının davalı babadan alınarak velayeten davacı anneye verilmesine,
6-Davacı lehine dava tarihinden itibaren hükmün kesinleşmesine kadar aylık 500,00 TL tedbir nafakasına, hükmün kesinleşmesinden itibaren 500,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-TMK 174. Madde uyarınca hükmün kesinleşmesinden itibaren 20.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair istemin REDDİNE,
8- Karar kesinleştikten sonra bir örneğinin kayıtlara işlenmek üzere ERCİŞ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE gönderilmesine,
9-İş bu dava uğruna alınması gereken 269,85 başvurma harcı, 269,85 TL karar ilam harcı ile suç üstü ödeneğinden karşılanan tebligat, posta, basın ilan fatura ödemesi için 4.897,25 TL olmak üzere toplam 5.436,95 TL'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,
10-Gerekçeli karar evrakının taraflara tebliğine, masrafın suç üstü ödeneğinden karşılanmasına, daha sonra yazılacak harç tahsil müzekkeresi ile tahsiline,
11-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesap edilen 17.900 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davacıya verilmesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile, Van Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

19/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01987994