T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/1251 ESAS
DAVALI : HAŞİM HALİL ÇAKMAKÇI - STEKANİ HUARU SOKİ MAHİ HANZAT NO:85/1/939 ERBİL IRAK
Davacı, AYŞE HAŞİM HALİL ÇAKMAKÇI ile HAŞİM HALİL ÇAKMAKÇI arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya mahkeme kararının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 26/12/2023 tarihli gerekçeli kararı ile;
HÜKÜM
1-Mevcut dosya kapsamına göre DAVANIN KABULÜ İLE ;
Davaya konu Trabzon ili, Köprübaşı İlçesi, Beşköy Mah. Cilt No:5 Hane No:201, Ahmet ve Emine'den olmak 20/08/1984 doğumlu 40157054624 T.C kimlik numaralı ve Irak Vatandaşı Lokman Halil HAŞİM'in Erbil Kişisel Durum (Aile) Mahkemesi'nin 03/03/2020 tarih, 5896/aile Mahkemesi/2019 ref nolu ve 12/07/2020 kesinleşme tarihliBoşanma Belgesinin TANINMASI VE TENFİZİNE,
2-Yargılama giderleri bakımından;

  1. Harçlar yasası gereğince alınması gerekli 269,85-TL karar-ilam harcından peşin alınan 54,40-TL'nin mahsubu ile bakiye215,45-TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
  2. Davacı tarafından yapılan 5.406,75 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  3. Bakiye gider avansının karar kesinleştikten sonradavacıya iadesine,
  4. Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinde ve davanın kabulüne karar verildiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 17.900,00-TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Davacı tarafça mahkememiz veznesine yatırılan gider avansının arta kalan kısmından gerekçeli kararın tebliği için yapılacak olan giderlerin de mahsubu ile bakiye kalan gider avansının hüküm kesinleştikten sonra, Adalet Bakanlığı'nca düzenlenmiş olan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 207. maddesi gereğince, hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak İADESİNE,
Dair, Davacı vekilinin yüzüne, davalının yokluğunda karşı verilen karar tefhim edildi, hazır bulunan taraflara ana hatları ile usulen anlatıldı.
Verilen karara karşı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341 vd. istinafa ilişkin hükümleri doğrultusunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre dahilinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabilir. İlanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995534