T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2022/81 Esas

DAVACI : ATİLLA TAŞTAN
VEKİLİ : Av. İSMET TAŞTAN
DAVALILAR : 1- GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- MALİYE HAZİNESİ
3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mahkememizde açılan tapusuz taşınmaz tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Gerder Mahallesinde bulunan 122588 ada 1 parselin kuzey ve güney yamaçları içerisinde kalan 14.135,537 m2 ve 8.178,472 m2 alanın olağanüstü zamanaşımı yolu ile zilyetliğe dayanılarak davacı adına tescili isteğiyle mahkememize dava açıldığı dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan kişilerin ilanın gazetede çıktığı ve mahallinde mutad vasıtalarla ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık yasal bekleme ve itiraz süresi içerisinde yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dosyasına müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028744