T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU


Genel SekreterlikSayı : E-72305940-2023/844/886-5937/26236 09.05.2024
Konu : İlan Metni


İLGİLİ : İstanbul eski Hâkimi olup, Zonguldak Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39995) Ercan FIRAT
ADRESİ : Meçhul

2023/844 Esas sayılı dosya yönünden eylem;
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/191 esasına kayden görülen davada başvurucu Mustafa Levent GÖKTAŞ'ın; AİHS'nin 5/3 ve 5/4 maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'e yaptığı başvurunun (59374/10) hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,
2023/886 Esas sayılı dosya yönünden eylem;
Kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 15.01.2009 tarihinde gözaltına alınan, 16/01/2009 tarihinde tutuklanan, 27.04.2012 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatına karar verilen Bayram DEMİR’in; İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/30 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,
Konularından ibarettir.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.01.2024 tarihli, 2023/844 esas ve 2024/12 sayılı, 09.01.2024 tarihli, 09.01.2024 tarihli, 2023/886 esas ve 2024/20 sayılı kararları ile;
1) İlgili hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 03.05.2017 Tarih, 2017/77 Esas ve 2017/170 Karar sayılı soruşturma dosyası ve bu dosyayla birleştirilen soruşturma dosyalarındaki iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere müsnet eylem nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2017/77 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,
2)İlgiliye isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2017/77 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2017/77 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2017/77 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,
3)İlgili hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2017/77 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.
Bu itibarla;
Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,
Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02036529