T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU


Genel SekreterlikSayı : E-72305940-2024/179-7532 13.06.2024
Konu : İlan Metni


İLGİLİLER :İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA, İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR, İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hakimi iken meslekten çıkarılan (33372) Resul ÇAKIR, İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR


ADRES : Meçhul
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, rüşvet verme ve alma” suçlarından CMK'nın 250. maddesi ile görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/1534 sayısına kayden yürütülen soruşturma kapsamında, görevsiz olduklarını dikkate almadan taleplerde bulundukları ve kararlar verdikleri,
Konularından ibaret olup,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 02.05.2024 tarihli, 2024/179 esas ve 2024/806 sayılı kararı ile;
İlgililer hakkında yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, ilgililere isnat edilen eylemler nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.
Bu itibarla;
Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,
Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02050048