T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİKSayı : E-72305940-2024/117-6574/28246 22.05.2024
Konu : İlan Metni

İLGİLİLER :İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken meslekten çıkarılan (33372) Resul ÇAKIR
ADRES : Meçhul

İstanbul (Kapatılan CMK 250. Maddesi ile Görevli) Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/1016 sırasına kayden yürütülen soruşturmada 22.01.2010 tarihinde gözaltına alınan, 25.01.2010 tarihinde tutuklanan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. maddesi ile görevli) 2010/123 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 27.09.2010 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Murat ÖZTÜRK'ün; İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/148 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
Konusundan ibarettir.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 28.03.2024 tarihli, 2024/117 esas ve 2024/591 sayılı kararı ile;
1) İlgili hakkında yapılacak müteakip işlemlere esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,
2) İlgilinin eyleminden dolayı hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu' nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
3) İlgili hakkındaki soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2020/492 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2020/492 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2020/492 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,
4) İlgili hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2020/492 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenilmesine karar verilmiştir.
Bu itibarla;
Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,
Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039219