T.C. İLİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Enerji Piyasası Denetleme Kuruluvekili tarafından aşağıda esas numaraları, parsel numaraları ile isimleri yazılı tapu malikleri aleyhine açılan(kamulaştırma bedelinin tespiti ile, taşınmazın tescili) davalarında
1-Davacı kurum vekili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 18.10.2012 tarihli ve 4074 - 4 sayılı Kararı ile Do - en Doğu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına Erzincan ilinde kurulacak Çaltı Regülatörü ve HES üretim tesisi için 18.10.2012 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile üretim faaliyetleri göstermek üzere EÜ/4074 - 4/ 2453 numaralı Üretim Lisansı kapsamında yer alan tesislerin kurulabilmesi için gerekli olan ve ekli listede belirtilen taşınmaz malların, Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre Mahkemece kamulaştırma bedelinin tespitine ve ödenecek bedel karşılığında taşınmazın kamulaştırılan bölümünün tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tesciline karar verilmesini talep ettiği kamu yararının bulunduğuna karar verildiğinden işbu davaları açtıklarını bildirdikleri anlaşıldı.
2-Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a-Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı, yüz ölçümü;
Esas No:2024/5
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 15 parsel sayılı taşınmazın,
Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 239,97 m2'lik kısmının tescilini,
Esas No:2024/6
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesiÇaltı Köyü 127 ada 10 parsel sayılı taşınmazın,
Tapu Bilgileri:Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 10 parsel sayılı taşınmazın, 406,83 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet daimi irtifak,
Esas No:2024/7
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 26 parselsayılı taşınmazın,
Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 26 parselsayılı taşınmazın 217,64m2'lik kısmınıntescilini,
Esas No:2024/8
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesiÇaltı Köyü karataşlarmevki127 ada 27 parsel sayılı taşınmazın,
Tapu Bilgileri:Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesiÇaltı Köyü karataşlarmevki127 ada 27 parsel sayılı taşınmazın,120,44 m2 lik kısmının tescilini,
Esas No:2024/9
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 31 parsel sayılı taşınmazın,
Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 478,93 m2'lik kısmınıntescilini,
Esas No:2024/10
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesiÇaltı Köyü karataşlarmevki127 ada 30 parsel sayılı taşınmazın,
Tapu Bilgileri:Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesiÇaltı Köyü karataşlarmevki127 ada 30 parsel sayılı taşınmazın,264, 43 m2 lik kısmınıntescilini,
Esas No:2024/11
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 24 parselsayılı taşınmazın ,
Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 72,57 m2'lik kısmının tescilini,
Esas No:2024/13
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 22 parselsayılı taşınmazın
Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 1,95 m2'lik kısmının tescili talebi,
Esas No:2024/14
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesiçaltı Köyü karataşlarmevki127 ada 25 parsel sayılı taşınmazın,
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesiçaltı Köyü karataşlarmevki127 ada 25 parsel sayılı taşınmazın, 130,87 m2 kısmının tescili talebi,
Esas No:2024/15
Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 17 parselsayılı taşınmazın,
Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaltı Köyü 127 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 101,69 m2'lik kısmının tescili talebi,
b)Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı,
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
c)Ayrıca davalılar çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.
d)Açılacak davalarda husumet (Yukarıda c bendinde yazılı) İdareye yöneltilmelidir.
e)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarınıve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
f)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.CZiraat Bankası ErzincanŞubesine) yatırılacaktır.
e)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f)Yukarıda esas numaraları yazılı 10 adet davanınduruşmalarına 14.06.2024 günü saat 09:00'danitibaren ERZİNCAN İLÇESİ İLİÇ ASLİYEHUKUK MAHKEMESİNDE başlanacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca durusma günü: 14.06.2024 günü saat: 09:00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030716