T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2019/1858 Esas
DAVALILAR : FATMA YILDIRIM
MAZHAR YÜCEL
Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce Davalılar Fatma YILDIRIM ve Mazhar YÜCEL adına duruşma gününü bildirir dava dilekçesi ve bilirkişi ön raporunu ekli davetiye çıkarılmış olup adı geçen davalılara tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi ön raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacılar vekilinin dava dilekçesinde özetle; İstanbul ili, Eminönü ilçesi, Mimar Hayrettinbey Mah. 32 pafta, 248 ada, 14 parselde kayıtlı, zemin kattaki 23-24-25, 1. bodrum kattaki 12-17-18, 2. bodrum kattaki 1-2-3-10-11, 1. kattaki 31-34-35, 2. kattaki 38-39-40-41-42-43, 3. kattaki 49-52-55-56 numaralı taşınmazların öncelikle miras payları oranında mirasçılara taksimine ve ortaklığın giderilmesine, mümkün olmadığı takdirde taşınmazların ayrı ayrı satışları yapılarak satış karşılığı bedelin mirasçılar arasında yine miras payları oranında dağıtılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin miras payları oranında taraflar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir. Birleşen dava davacılar vekilinin dava dilekçesinde özetle; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Cihangir Mah. 60 pafta, 663 ada, 35 parselde kayıtlı zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mah., 309 pafta, 1962 ada, 33 parselde kayıtlı, 1. Bodrum kat 3 nolu bağımsız bölüm, kat 2’de yer alan 23 nolu bağımsız bölüm ve kat 3’te yer alan 28-29-30-31-32-33-35-36-37 bağımsız bölümlerin, ayrı ayrı açık arttırma yoluylasatışları yapılarak ortaklığın giderilmesine, satış karşılığı bedelin mirasçılar arasında yine miras payları oranında dağıtılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin miras payları oranında taraflar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkememizce 17/03/2022 tarihinde keşif yapıldığı, bilirkişiler tarafından düzenlenen müşterek ön raporda; "Res'en Bilirkişi olarak atandığımız 2019/1858 E. Sayılı dosya da keşif mahallinde yapmış olduğumuz inceleme ve değerlendirmeler sonucunda vereceğimiz Bilirkişi raporuna Esas olmak üzere ;davaya konu taşınmazlar ile ilgili aşağıdaki verilere ve bilgilere ihtiyaç bulunmakta olup,
1-Fatih Tapu Müdürlüğünden davaya konu, Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin mahallesi, 32 pafta, 248 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmazın onaylı mimari projesini;
2-Beyoğlu Tapu Müdürlüğünden davaya konu, Beyoğlu ilçesi, Cihangir mahallesi, 60 pafta, 663 ada, 35 parselde kayıtlı taşınmazın onaylı mimari projesini;
3-ŞişliTapu Müdürlüğünden davaya konu, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 309 pafta, 1962 ada, 33 parselde kayıtlı taşınmazın onaylı mimari projesini dava dosyasına rapor tanzimi için temin edilecek evraklar sonrasında hazırlanmak üzere" şeklinde rapor düzenlenmiştir.
Durusma Günü: 04/06/2024 günü saat: 10:35'te bırakılmış olup,
-Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği
-Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız
hususları ile birlikte dava dilekçesi, bilirkişi ön raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

28/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995559