T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/335 Esas
DAVALILAR : ADEM TEMEL Ahmet Dede Yediler Mah. Akyurt Sit. No:48/A No:7Karatay/ KONYA
Davacı Aybey Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yurt içi ikametgah adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporunda özetle; ''davacı dava dilekçesinde dava konusu çek ile birlikte bir kısım çeklerin çalındığını beyan ettiği, dava konusu çekte davacının cirosunun bulunmadığı, dosyaya sunulu belgelere göre çekten kaynaklanan alacağın Türk Aset Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredildiği, davalı faktöring şirketi yönünden çekin tahsil edilemediği, bundan sebep çek bedelinin ödenmediği anlaşıldığından, keşideci ve lehtar olan davalıların husumet ehliyetinin olabileceği sayın Mahkemenin esas ve nihai takdirlerinde olduğunu'' belirtmiştir.
Duruşma Günü: 12/03/2024 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

14/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01989941