T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/6 Esas 10/01/2024
Konu : Gaiplik İlanı

Dava konusu Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu Mah.2941 ada 1 parsel sayılı 106,00 m² yüzölçümlü parsel sayılı taşınmazın malikleri olarak görünen hissedarları Agop oğlu Sahak gaip olması nedeniyle dava konusu taşınmazın adları yukarıda belirtilen maliklerinden bugüne kadar haber alınamadığından isimleri geçenlerin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıs adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Kayyum İstanbul Defterdarı adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.
Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/6 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince ismi geçenin gaipliğine ve gaipler adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile Kayyum İstanbul Defterdarı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

10/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975602