T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N

Sayı : 2022/382 Esas

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ile Kayyum İstanbul Defterdarı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alifakih Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi, 338 pafta, 1177 ada, 94 parsel sayılı taşınmazın Ömer Oğlu Bilal adına kayıtlı olan 3/4 hissesinin tapu kaydının iptali ile Koca Mustafa Paşa Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
İş bu 2. ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların, bizzat bu kişinin veya mirasçılarının Mahkememizin 2022/382 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur.

21/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01959380