T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/245 Esas

DAVACI : ZÜLFÜYE ALTINIŞIK -
VEKİLİ :Av. EREN S.
DAVALI : ALLAHVERDİ ARDUÇ-(TC 681.......04)
Davacı Zülfüye Altınışık tarafından aleyhinize açılan vasiyetin iptali aksi halde tenkis davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce tüm araştırmalar neticesinde adresinize ulaşılamadığından, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Allahverdi Arduç'a duruşma gününü bildirir ön inceleme duruşma gününün tebliği ile Durusma Günü: 28/03/2024 günü saat: 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Geçerli bir özrünüz olmadan duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirtilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ile duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme duruşma gününü bildirir duruşma zaptı ve ön inceleme tensip zaptı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunmakla :Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur.

15/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976225