T.C. İSTANBUL 9. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/309 Esas

DAVALI : MUSTAFA KARİP 462*****576 Taş İnşaat Bağlar Caddesi No:74/A Bayrampaşa/ İSTANBUL
Davacı Reyhan Ülger tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
H.M.K 122 ve 127. Maddeleri gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaplarını H.M.K. 129/2 Maddesi gereğince tüm delillerini bildirmek ve dilekçe eklemek, getirtilecekler için bilgileri sunmak zorunda olduğu, cevap verilmemesi halinde HMK 128. Maddesi gereğince davacının dilekçesinde vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, (Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere)
19/03/2024 günü saat 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için hazırlık yapmanız, gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

08/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975996