T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/423 Esas
DAVALI : SAFFET EROĞLU

Davacı tarafından aleyhinize açılan (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Aldığı nafakanın yetmediğini, nafakanın 2.000,00 TL ye çıkartılmasını talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesine karşı cevaplarınızı tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize sunabileceğiniz aksi halde dava dilekçesindeki hususları inkar etmiş sayılacağınız tebliğ ile ihtar olunur.
Belirlenen gün ve saatte( 04/07/2023 günü saat: 11:20'da ) duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

Dava Dilekçesi ve ön inceleme duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İş bu ilandaki dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma davetiyesi iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835326