T.C.İSTANBUL ANADOLU18.SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2018/4 Tereke DOSYA NO: 2018/4TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mal muhammen değerinin %60'ının altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.’nin 241’inci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini Anadolu 18. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/4 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR16 0001 5001 5800 7309 0862 30 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerinin %60'ının altında olmaması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Batı Mah.Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (Tel:0530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.
TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Seyrantepe Mah.5357 ada 18 parsel sayılı taşınmazdaki 1 no.lu bağımsız bölümün 1/1 payı
NİTELİKLERİ: Taşınmazın bulunduğu kargir binanın konumu ve yeri iyidir.Bölgede altyapı hizmetleri tam olarak mevcuttur. Taşınmaz seyrantepe mahallesi bağlar caddesi üzerinde ana yola ve merkeze yakındır. Taşınmaza ait mülkiyet paftası zemine uygulanarak taşınmazın sınırları ve kullanımı tespit edilmiş olup taşınmazın kullanım alanı yaklaşık 85 m2'dir.Binan dış cephesinde yalıtım yoktur.
İMAR DURUMU: Çankaya Belediyesi internet sitesinde taşınmazın bulunduğu parselin konu alanı olarak ayrıldığı dört kat ayrık nizam olduğu belirtilmiştir.*19.f.1. maddesine göre zemin katlarında/açığa çıkan bodrum katlarında/binanın birinci katında ticaret yapılabilecek konut parselleri olduğu "3.etap ön cebeci arka topraklı seyrantepe tınaztepe esatoğlu mahalleleri zemin katlarında/açığa çıkan bodrum katlarında/binanın birinci katında ticaret kullanımı yapılabilecek konut parsellerinin cephe aldığı yolların belirlenmesi çalışması" ibaresi mevcuttur.
MUHAMMEN BEDELİ:1.250.000,00 TL
KDV ORANI:% 1
TEMİNAT MİKTARI :250.000,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 05/04/2024 günü Saat11.00-11.10 arası- İstanbul Anadolu 18.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-Kartal/İSTANBUL 28/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995307