T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 07/02/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 06/02/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.
16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.
17. Konut İhalesine katılanlar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar.
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRADOSYAİLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPICİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜHİSSEAYLIK
MUHAMMEN
GEÇİCİ VEİHALEİHALE
NONOBUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNONONOM2BEDELEK TEMİNATTARİHİSAATİ
1341082631000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59

Apt.2.Kat 8 Kapı nolu İkametgah

15944Net 63,31m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL7.02.202413:00
2341082632000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59Apt.3.Kat 12 Kapı nolu İkametgah15944Net 65,31m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL7.02.202413:00
3341082633000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59Apt.4.Kat 15 Kapı nolu İkametgah15944Net 63,77m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL7.02.202413:00
4341082634000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59Apt.5.Kat 19 Kapı nolu İkametgah15944Net 63,77m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL7.02.202413:00
5341082635000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59Apt.5.Kat 20 Kapı nolu İkametgah15944Net 63,31m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL7.02.202413:00
6341082636000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59Apt.6.Kat 23 Kapı nolu İkametgah15944Net 63,77m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL7.02.202413:00
7341082010000İstanbulEyüpsultanÇırçırDicle51Apt.2.Bodrum kat 1Kapı nolu İkametgah12222871m2Tam7.000,00 TL19.320,00 TL7.02.202413:00
8341081948000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinAtılgan5--1Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu İkametgah1415161,34m2Tam10.000,00 TL27.600,00 TL7.02.202413:00
9341020034000İstanbulBakırköyYeniköyDemiryolu Cad.10Kalsın Apt. 5 Kapı nolu İkametgah3473119,04m2Tam25.000,00 TL99.000,00 TL7.02.202413:00
10341020088000İstanbulBakırköyZeytinlikÖmer Naci26/BDükkan851195m2Tam6.500,00 TL25.000,00 TL7.02.202413:00
11342080035000İstanbulEyüpsultanDüğmecilerAhmet Dede Cad.Krk. (B) ile İşaretli Arsa3423275m2'nın
161m2'si
Tam750,00 TL5.000,00 TL7.02.202413:00
12341140036000İstanbulSilivriKüçüksinekli KöyüTaşovaArsa1027790,56m2Tam500,00 TL20.000,00 TL7.02.202413:00
13341130392000İstanbulSarıyerEmirganEşkinciKrk.A) ile işaretli Arsa Üzeri Muhtesat özel şartlı (İkametgah ve Bahçe)10139323,93m2'nın 183m2'siTam12.000,00 TL40.000,00 TL7.02.202413:00
14341030052000İstanbulBeşiktaşMecidiyeSandalcı Mescit29Zemin+1 Katlı İkametgah227736,50m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL7.02.202413:00
15341030528000İstanbulBeşiktaşMecidiyeYelkovan5Bodrum+Zemin+1.Normal Kat+Teras)Özel Şartlı Dükkan İşyeri216658m2Tam120.000,00 TL450.000,00 TL7.02.202413:00
16341030696000İstanbulBeşiktaşOrtaköyMehmetçik2--4Bodrum+Zemin+1.Normal Kat Özel Şartlı İkametgah5711230,95m2Tam90.000,00 TL300.000,00 TL7.02.202413:00
17341030672000İstanbulBeşiktaşMecidiyeŞehit Nuri Pamir47Apt.1.Kat 5 Kapı nolu Daire204345m2Tam11.000,00 TL50.000,00 TL7.02.202413:00
#ilangovtr BASIN NO: ILN01971033