T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/539

-İLANDIR-

Davacı ÇETİN KARCI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dava konusu alanınOsmaniye İli, Sumbas İlçesi, Akdam Köyü 169 ada 2 parsel, 170 ada 1 parsel, 171 ada 1 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan tescil harici 1.750 m2'lik alan üzerinde davacı Çetin Karcı dışında hak iddiasında bulunan ve söz konusu taşınmazın kendisine ait olduğunu iddia edenlerin iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Kadirli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/539 esas sayılı dosyasına dilekçe ile müraacat ederek, beyanda bulunması veya başka bir mahkemede dava açmış ise bu dava dosyasını mahkememize bildirmesi, ilandan sonra 3 ay içerisinde söz konusu taşınmazda hak iddasında bulunulmaması ve davacının davasını ispat etmesi halinde söz konusu taşınmazın davacı Çetin Karcı adına tapuya kayıt ve tescil edilebileceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991896