T.C. KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI
DOSYA NO:2021/20 TEREKE
TEREKESİ TASFİYE OLUNAN
ADI SOYADI : SATI YAŞAR(71866126906)
TASFİYENİN AÇILDIĞITARİH: 04.05.2023
Mirasın reddi sebebiyle Karabük Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/20 TEREKE sayılı dosyası ile muris terekesinin TMK 612.,İİK 180,218 ve 220. maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;
1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların vefat tarihi itibariyle (10.09.2013) alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri
2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,
3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166,180,218. ve 220. maddeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030672