T.C. KARŞIYAKA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAPANIŞ

İ L A N

ESAS NO : 2019/39 Tereke
02/02/2015 tarihinde vefat eden müteveffa AHMET KARS (48856558986) mahkememizce yapılan tereke tasfiyesinde terekenin aktif mevcuduna rastlanılmadığı, borçlarının bulunduğu, anlaşılmış olmakla paylaştırılacak bir mevcut bulunmadığından yapılan tereke işlemleri sonunda terekenin kapatılmasına karar verilmiştir.
Bu ilan aynı zamanda ilgililere tebligat mahiyetindedir. İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02038967