T.C. KAYSERİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/1195 Esas


İ L A N


Mahkememizde sanık olarak yargılanan Mohamadd ve Saliha oğlu, 01/04/1989 Halep D.lu sanık İbrahim ALYOUNIS hakkında mahkememizce verilen 08/02/2024 tarih ve 2022/1195 Esas - 2024/92 Karar sayılı kararı ile ; Her ne kadar sanık İbrahim ALYOUNIS hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanık hakkında açılan kamu davasının 5271 sayılı CMK 223/8 maddesi gereğince DURMASINA, dosyanın gereğinin takdir ve ifası için KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLMESİNE, bildirim yapıldığında yargılamaya DEVAM OLUNMASINA karar verilmiş olup,
Yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen sanık İbrahim ALYOUNIS 'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
Aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın bu tarihten itibaren CMK’nun 268/1 ve 231/12 maddesi gereğince 7 gün içerisinde İTİRAZ yasa yoluna başvurulabileceğine, itiraz merciinin CMK 268/3-c maddesi uyarınca Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna, itiraz talebinin hükmü veren mahkeme olarak mahkememize verilmek veya gönderilmek üzere hakim havaleli bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime tasdik ettirmekle veya ilgilinin ceza evinde olması halinde ceza infaz kurumu veya tutuk evi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle mümkün ve geçerli olacağına , aksi taktirde hakkındaki kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02050805