T.C. KAYSERİ 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya esası : 2023/4 Davacı Ali Öztürk vekili tarafından davalı Faruk oğluMelih Öztürk (473***626)hakkında açılan vasiyetnamenin tenfizi davasında; davacının annesinin ölümü üzerine muris adına tanzim edilen 08/11/2008 tarihli el yazılı vasiyetnamenin ortaya çıktığını,vasiyetnamenin Kayseri 1.S.H.M'nin 2018/1889 esas 2019/175 karar sayılı dosyasında açılıp okunduğunu, davacı tarafındanbilinen davacının vasiyetnameden doğan alacak hakkının kullanılabilmesi için 08/11/2008 tarihli el yazısı ile vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesi şeklindeki dava dilekçesi ve duruşmasının Kayseri 9.Asliye Hukuk Mahkemesinde 07/11/2023 günü saat09:30 da yapılacağı hususlarının tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Faruk oğluMelih Öztürk'e gazete yoluyla ilanen tebliğine karar verilmiş olup tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap vermeleri, ayrıca duruşmaya bizzat katılmaları veya kendilerinibir vekille temsil ettirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01884579