​​​​​​​T.C. KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/239 Esas Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Üsküp Beldesi Mehmet Çavuş Mahallesi 1168 parsel (yeni parsel no: 164 Ada 29 parsel), 1187 parsel (yeni parsel no: 164 Ada 30 parsel), 1518 parsel (yeni parsel no: 171 Ada 36 parsel), 2042 parsel (yeni parsel no: 185 Ada 2 parsel), Cevatpaşa Mahallesi 2362 parsel (yeni parsel no: 448 Ada 39 parsel), 3223 parsel (yeni parsel no: 481 Ada 30 parsel), 3224 parsel (yeni parsel no: 481 Ada 29 parsel), 4395 parsel (yeni parsel no: 504 Ada 56 parsel), 5108 parsel (yeni parsel no: 481 Ada 28 parsel), 3326 parsel (yeni parsel no: 523 Ada 3 parsel), Gündoğu Mahallesi 4668 parsel (yeni parsel no: 367 Ada 5 parsel), 4669 parsel (yeni parsel no: 367 Ada 6 parsel), 6012 parsel (yeni parsel no: 383 Ada 28 parsel) sayılıtaşınmazların maliklerinden "Recep kızı Fatma'nın" malvarlıklarının 22/02/2012 tarihinden itibaren hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği resmen kayyum tayin edilen Kırklareli Defterdarı tarafından yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, dava konusu taşınmazların hisseli maliki olan "Recep kızı Fatma'nın" gaipliğine ve söz konusu taşınmazlardaki bu kişi adına tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2022/239 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN "RECEP kızı FATMA'nın" ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2022/239 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE "RECEP kızı FATMA'nın" GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINDAKİ HİSSELERİNİN İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01900217