T.C. KONYA İLİ MERAM BELEDİYESİNDEN SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, ekli listede tapu bilgileri, muhammen ve geçici teminat bedeli belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 500,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 12/06/2024 Çarşamba günü saat 15.40’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1. Gerçek Kişiler için:

- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,

- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),

- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

- Geçici teminat makbuzu veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,

- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,

- Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,

2. Tüzel Kişiler için:

- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,

- Tebligat için adres beyanı,

- Geçici teminat makbuzu veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,

- 2024 yılı içerisinde alınmış Ticaret veya Sanayi Odası belgesi aslı,

- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,

- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,

- Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin %40’ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 6 eşit taksitte ödenecektir.

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR

İLAN EKİ

Sıra No

Mahalle

Ada/ Parsel

Ana Taşınmaz Yüzölçümü

(m²)

Kat

Bağımsız Bölüm

Niteliği

Brüt Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Ödeme Şekli

1

Aşkan

47827/1

4230.25

Z

2

Dükkan

111.00

8.000.000,00

240.000,00

%40’ı Peşin Kalan 6 Eşit Taksit

2

Aşkan

47827/1

4230.25

Z

3

Dükkan

111.00

8.000.000,00

240.000,00

%40’ı Peşin Kalan 6 Eşit Taksit

3

Aşkan

47827/1

4230.25

Z

4

Dükkan

111.00

8.000.000,00

240.000,00

%40’ı Peşin Kalan 6 Eşit Taksit

4

Aşkan

47827/1

4230.25

Z

5

Dükkan

110.00

8.000.000,00

240.000,00

%40’ı Peşin Kalan 6 Eşit Taksit

5

Aşkan

47827/1

4230.25

Z

6

Dükkan

57.00

4.000.000,00

120.000,00

%40’ı Peşin Kalan 6 Eşit Taksit

#ilangovtr BASIN NO: ILN02034810