T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/26547 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26547 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Çamlıkaltı Mevkii, 95 Ada, 6 Parsel sayılı 184,00 m2 alanlı arsa niteliğindeki taşınmazın 50/1840 hissesi.
Dosya kapsamında yer alan 27/03/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre;
Gayri Menkulün Hali Hazır Durumu: Değer tespitine konu olan taşınmaz İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, 1. Çimen Sokak No:12A-B-C adresinde mevcut tapunun 95 ada, 6 parsel sayılı 184,00 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum kat +zemin kat + 5 normal kat+Çatı Katından müteşekkil her katında daire olan, içerisinde iskan edilen B.A.K. bir yapının mevcut olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. 12 Nolu B.A.K yapının 95 ada, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazların üzerine oturduğu tespit edilmiştir. Ana yapının girişinin 7 parsel üzerinde kaldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgenin alt yapısı tamamlanmış ve Belediyenin tüm sosyal imkanlarından faydalanmaktadır ,ulaşım. doğalgaz gibi. Değer tespitine konu olan taşınmazın kat irtifakı bulunmadığından hesaplamalarımız arsanın ve inşaatın toplam alanı üzerinden hisse bazından yapılacaktır. İnşaat alanı hesaplanırken yapının 6 parsel üzerinde kalan kısmının inşaat alanı hesaplanmıştır. Değer tespitine konu olan inşaat alanında yapılan ölçümlere göre inşaatın 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kalan kısmın toplam alanının 1000 m2 olduğu hesaplanmıştır.
Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, 1. Çimen Sokak No:12A-B-C Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 184 m2
Satışa Konu Hisse :50/1840
İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 338918 sayılı yazısına göre; Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 – 22.03.2021 – 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 ve 1.53 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 225.923,91 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. (Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/07/2018 tarihli 2017/659 Esas sayılı dosyasından izale-i şüyu davası açıldığına dair şerh ve aynı dosyadan 10/12/2020 tarihli Ortaklığın Giderilmesi Davası Sebebiyle tesis edilmiştir ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır. Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/02/2024 tarihli yazısı ile mahkeme dosyanın derdest olup , duruşmasının 12/03/2024 tarihinde olduğu, söz konusu şerhlerin dava konusu taşınmaz üzerinde yapılacak olacak satış işlemlerinin herhangi bir engel teşkil etmediğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:30

07/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02029029