T.C.KURTALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 1984/74 Esas 13/02/2024Karar No : 2023/83
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle;
Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 15/10/1985 tarih,1985/8782 Esas ve 1985/9536 Karar sayılıverilen hükmün" ... Dosya muhtevasına dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve uygulan bozma ilamında açıklandığı üzere işlem yapılıp sonucu dairesinde hüküm tesis edildiğine göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul, kanun ve bozma gereklerine uygun bulunan hükmün onanmasına .... " şeklindeki hükmünün,
Mahkememizce verilen 14/04/2021 tarih, 1984 / 74Esas ve 1985/1 Karar numaralı ek kararı ile aşağıdaki şekilde verilen hükmün "... 1-Davacı vekilinin talebinin REDDİNE, 2-İşbu kararının talep eden davacı tarafa tebliğine, Evrak üzerinden yapılan incelemede kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi ..." hükmünün,
Davacılar Zoraf TEMEL ve Abdulhalim TEMEL vekili Av. Engin SEZGİN tarafından mahkememizce verilen ek karara karşı ibraz edilen 27/04/2021 tarihli istinaf başvuru dilekçesinde belirtilen "...AÇIKLAMALAR : 1)Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'nin 1984/74 E. 1985/1 K. Sayılı dosyada verdiği 14.04.2021 tarihli kararı 20.04.2021tarihinde tarafımıza e-tebliğ edilmiştir. Mezkur kararın istinaf yolu ile bozularak kaldırılmasına karar verilmesi dileği ile yasal süre içinde istinaf dilekçemizi sunuyoruz.2)Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/74 E-1985/71 K. Sayılı Tapu iptal ve tescil davasında hüküm kısmında mahkemece “DAVANIN KABULÜNE …………………. taşınmazların tapu kayıtlarının iptalleriyle dosyada mevcut 979/61 esas, 979/64 karar 18.12.1979 tarihli muris İsa Temel’in varislerine ait veraset ilamı gereğince …………………… ait olmak üzere TAPUYA TESCİLİNE …..karar verilmiştir. Mezkur karar, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 15.10.1985 tarih 8782-9536 sayılı ilamıylaonanmış, onama kararı 23.12.1985 tarihli şerh ile kesinleştirilmiştir. 3)Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne izafeten Batman Tapu Müdürlüğü tarafından Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde derdest 2017/39 E. sayılı dava dosyası ile “Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesinin kesinleşen 06.05.1985 tarih ve 1984/74 E- 1985/71 sayılı mahkeme kararı ile bu gayrimenkulün 83.100 m2lik kısmından38.100m2lik kısmının İsa temel Mirasçıları adına tesciline 45.000 m2lik kısmının ise davalılar adına tesciline karar verilmesi istemli tapu iptal ve tescil davası açılmıştır. 4)Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava üzerine Kurtalan Asliye Hukuk mahkemesine müracaat edilerek kesinleşen 06.05.1985 tarih ve 1984/74 E- 1985/71 sayılı gerekçeli kararındaki hüküm kısmındaki kütük: 1 parsel 106 mahar mevkiinde 38.100 m2şeklindeki ibarenin RAKAM KISMININDAKİ 38.100 M2’nin 83.100 m2 ŞEKLİNDE düzeltilmesine; daktilo yazım hatasından kaynaklanan bu maddi hatanın bu şekilde düzeltilmesine karar verilmesini talep ettik. (Talep evrakımıza Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin derdest 2017/39 E. sayılı dava dosyasındaki bilirkişi raporunu da ekledik) 5)Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğince 14.04.2021 tarihli karar ile "Tarafların TC. Kimlik numaraları ve tebliğe elverişli adreslerinin yazılı olmaması; hükümde değişiklik yapılması istenilen bu taleplerin ancak istinaf yolu ile talep edilebileceği" gerekçesi ile taleplerimizin reddine karar verilmiştir. 6)Oysa ki maddi hatanın düzeltilmesi istemimizi Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.05.1985 tarih ve 1984/74 E- 1985/71 K. Sayılı kararında yazılı olan isimlere ve adreslere göre talep ettik. 7)Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesine 02.04.2021 tarihli dilekçe sunarak yukarıda davalı olarak isimleri yazılı bulunan şahıslar ile bağlantısı olacağı düşünülen şahısların TC. Kimlik numaraları mahkemeye sunulmuş ve bu TC. Kimlik numaralarından nüfus müdürlüğü nezdinde araştırma yapılmasını talep etmiş idik. Ancak bu talep de değerlendirilmeden "maddi hatanın düzeltilmesi istemimiz" reddedilmiştir. 8)Kaldı ki nüfus müdürlüğü "şahısların kimlik bilgileri, TC. Numaraları, adresleri" ile ilgili bilgi paylaşımı yapmaktan kaçınmaktadır. Şahıslar, kendi nüfus kayıtlarını dahi ancak e-devlet üzerinden alabilmektedirler. Nüfus müdürlükleri, bu kayıtları ancak mahkemelerin talep etmeleri halinde göndermektedir. 7)Yukarıda açıklanan nedenlerle istinaf talebimizin kabulü ile Kurtalan Asliye Hukuk mahkemesinin 14.04.2021 tarihli kararının bozularak kaldırılmasına ve "maddi hata talebimizin "kabulüne karar verilmesini bilvekale talep ederiz. .... NETİCE VE TALEP : Açıkladığımız nedenler ve Sayın Yüksek Mahkemenizce re'sen nazara alınacak hususlarla istinaf talebimizin kabulüne; maddi hatanın düzeltilmesi istemimizi Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesinin "06.05.1985 tarihli ve 1984/74 E- 1985/71 K. Sayılı kararında yazılı olan isimlere ve adreslere göre talep ettiğimizden" Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğince 1984/74 E- 1985/71 K. Sayılı 14.04.2021 tarihli kararındaki "Tarafların TC. Kimlik numaraları ve tebliğe elverişli adreslerinin yazılı olmaması; hükümde değişiklik yapılması istenilen bu taleplerin ancak istinaf yolu ile talep edilebileceği" gerekçesinin istinaf yolu ile kaldırılarak bozulmasına, talebimiz doğrultusunda maddi hatanın (daktilo-yazım hatası) düzeltilmesine karar verilmesini Sayın Yüksek Mahkemenizden bilvekale talep ediyoruz ..." şeklindeki istinaf başvuru dilekçesinin,
Mahkememiz kararının evvelce de bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan dahili davalılar Fevzi Yavşan (TC:14798996520), Metin YAVŞAN (TC : 14795996684), Sosi KAYAR (TC : 48412875830), Hediye CAVİLDAK (TC : 32360411134), Hazal YAVŞAN ( TC : 14427008938),Kıymet KOLĞAK (TC :31193450006),Sedat YAVŞAN (TC :14499006542), Nurettin YAVŞAN (TC :14726998916), İskender YAVŞAN (TC : 14145018318),Kadir YAVŞAN (TC : 14220015836), Gülistan YAVŞAN (TC : 14097019944), Rihan KARAK (TC : 34244348338), İhsan SAÇİK (TC :33677367282),İskender TATLI (TC :29468507494),Cihan TATLI (TC : 29447508122), Maşallah CAVİLDAK ( TC : 32294413334),Sedat YAVŞAN (TC :144990065452), Rihan YAVŞAN (TC : 14921992412),Fatma YAVŞAN ( TC : 14990990180), Menice EVİN ( TC :73321045746), Safiye YAVŞAN ( TC : 14193016724), Sulhiye BENZER ( TC :13185050340),Turhan YAVŞAN ( TC : 14873994038),Salih YAVŞAN ( TC : 14688000276),Sevi YAVŞAN ( TC : 14682000494), Faik YAVŞAN ( TC : 14382010458),Çiçek YAVŞAN (TC :14376010686),Bülent YAVŞAN ( TC : 14058021214),Hediye YAVŞAN ( TC : 13998023296), Ferhan BENZER ( TC : 13191050112),Sevilay YAVŞAN ( TC : 14457007918),Menice YAVŞAN ( TC 14211016118), Kadir YAVŞAN (TC : 14220015836), Abdullah YAVŞAN ( TC : 14726998916), Nurettin YAVŞAN ( TC : 14565004342), Selahattin YAVŞAN ( TC : 14765997604)Muhittin YAVŞAN ( TC : 14762997768), Kadriye CARUT ( TC : 46864927466),Şükrüye ASLAN ( TC : 29039521720),Haviye YAVŞAN ( TC : 14118019274),Kemal YAVŞAN ( TC : 14849994840),İbrahim YAVŞAN ( TC : 14810996132), Fevzi YAVŞAN ( TC : 14798996520),Metin YAVŞAN (TC: 14795996684), Nezahat YAVŞAN ( TC : 14741998496), Fatma YAVŞAN'a ( TC : 14990990180)
Bu ilamın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02012802