T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN


İ L A N

DOSYA NO : 2022/489 Esas
KARAR NO : 2023/574

Tehdit, Hakaret, Hakaret (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/09/2023 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-1.cümle, 125/1 maddesi gereğince 1680 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Lütfiye oğlu, 15/03/1990 doğumlu, Ordu, Çatalpınar, Sayacatürk mah/köy nüfusuna kayıtlı MUTLU KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış mahkememiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir.
Mahkememizin 05/09/2023 tarihli 2022/489 Esas 2023/574 Karar sayılı kararı ile özetle ;
MüştekiSanık Mutlu KAYA'nın katılan sanıklar Ali Ferit ve İlhan'a yönelik hakaret suçundan, katılan sanıklar Ali Ferit ARIve İlhan BATUR'un müşteki sanık Mutlu'ya yönelik hakaret suçlarından hakaretin karşılıklı işlenmesi nedeniyle TCK'nın 129/3 ve CMK 223/4-c maddeleri uyarınca AYRI AYRI CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
Katılan Sanık Ali Ferit'in müşteki sanık Mutlu KAYA'ya yönelik Tehdit suçundan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,
Müşteki Sanık Mutlu KAYA'nın katılan sanık İlhan BATUR'a karşı "Tehdit" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1. Cümle, 29, 62 ve CMK'nın 251/3. Maddesi uyarınca neticeten 2 ay 24 gün hapis cezasından çevirme 1.680,00 TL adli para cezası ilecezalandırılmasına,
Sanık hakkındaki adli para cezasının TCK 52/4. Maddesi uyarınca birer ay ara ile 5 eşit taksitte tahsiline,
Katılan Sanık İlhan BATUR'un müşteki sanık Mutlu KAYA'ya yönelik "Tehdit" suçundan TCK'nın 106/1-2.cümlesi uyarınca neticeten 260,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hükmün CMK 231/5. Maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Katılan Sanık İlhan BATUR'un açıklanması geri bırakılan hüküm açısından 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, katılan sanıklar ve müşteki sanığın gıyabında, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 GÜN İÇERİSİNDE mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine veya ceza infaz kurumunda hükümlü ya da tutuklu olarak bulunması durumunda ceza infaz kurumu idaresine vereceği dilekçeyle veya zabıt kâtibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle mahkememizce incelenecek İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere; itirazın süresinde olması halinde CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca başka bir işleme gerek kalmaksızın sanık hakkında mahkememizce doğrudan DURUŞMA AÇILACAĞI, yapılacak yargılama sonunda CMK'nın 253/3 maddesi uyarınca mahkememizin basit yargılama usulüne göre verdiği bu hükümle BAĞLI OLMAYACAĞI, itirazın sanık tarafından yapılması halinde yargılama sonunda verilecek hükümde sanığın basit yargılama usulü gereği faydalandığı 1/4 oranındaki indirimden YARARLANAMAYACAĞI, itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde KARARIN KESİNLEŞECEĞİ ve İNFAZ EDİLECEĞİ ihtarı ile karar verildiği kararın müşteki sanık Mutlu KAYA'ya tebliğ edilemediği anlaşıldığından ;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin müşteki sanık Mutlu KAYA'yaİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur.

24.05.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039842