T.C. ŞEMDİNLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/31 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Derecik İlçesinde bulunan Hakkari ili Derecik İlçesi Gürmeşe Mahallesi 433 ada 2 parsel nolu taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.
TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
Esas Mevki Maliki Kamulaştırılan Alan
2024/31 DerecikGürmeşe Mah.433 ada 2 parsel EŞREF ŞİMŞEK 1.447,69m2

#ilangovtr BASIN NO: ILN01989917