T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/179 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/179 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇELEBİ Mahalle/Köy, KÖYKENARI Mevkii, 1922 Ada, 298 Parsel, Çelebi Mahallesindeki 298 parsel tarla vasıflı olup imar planında konut kullanımına ayrılan alanda kalmaktadır. Şile merkezinden doğu yönde yaklaşık 35/40 km mesafededir. Taşınmaz Çelebi Mahallesi yerleşik alanı dışında ve güney yönünde kalmaktadır. Kadastral yolu bulunmamaktadır. Halen yakın çevresinde yapılaşma , yol, alt yapı hizmeti, el fotoğraflarda görüldüğü gibi üzerinde ekili dikili ağaç ve herhangi bir yapı bulunmadığı görüldü. Üzerlerinde yabani olarak yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler görüldü. elektrik, doğalgaz, kanal, içme suyu, Belediye Çevre temizlik hizmetleri gibi hizmetlerden yararlanmamaktadırlar. Ancak parsel halen kamu terkleri yapılmamış durumda olup Konut imarlı alanda kalan parseldir. Bu tip parseller de değer tespiti ;Yargıtay İçtihatları kararları da dikkate alınmıştır. 17.04.1998 tarih ve 1996/3 Esas, 1998/1 sayılı kararına göre vasfı tarla olsa dahi;?Arsa? vasfı ile değerlendirildi. Bölgede ve serbest piyasada pazarlanan emsal nitelikli taşınmaz parsellerin güncel Pazar değerleri öncelikle değerlendirilmiştir. Her ne kadar parselin dar ve çok uzun geometrik şekli olsa da komşu parseller ile birlikte değerlendirilerek kadastral yol sorunu çözümlendiğinde konut yapılaşmasına uygun durumdadır. Yapılan inceleme ve değerlendirmede 298 nolu parselin arsa m² güncel değerinin: 4.000TL/m² olduğu tespit edilmiştir. İstanbul ili,Şile İlçesi,Çelebi Mahallesi, 1922 ada,298 parsel, yüzölçümü: 409,84m² toplam değeri:409,84m² * 4.000,00TL/m² = 1,639,360.00TL.Borçlu hisse miktarı : 409,84m² *(1/1) = 409,84m²Borçlu hisse miktarı değeri : 409,84m² * 4.000.00TL/m² = 1,639,360.00TL, 409,84 m2 yüzölçümü
Adresi : Çelebi Mah., Köykenarı MevkiiŞile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 409,84 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 24/01/2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında :Kısmen imar yolunda kısmen de E=0.25 yapılaşma yoğunluğunda 3 kat KONUT ALANINDA kalmaktadır
Kıymeti : 1.639.360,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 13:42
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:42

27/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02041336