T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/540 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Büyükkılıçlı Mahallesi
MEVKİİ : Tavşantepe Mevkii
PAFTA NO :
ADA NO : 4566
PARSEL NO : 8
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ADVİYE SARAÇ
2- ETHEM GÜRDAL
3- FECRİYE MERİÇ
4- MURADİYE MUTLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/540 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 13.12.2023 günü saat 10:40'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.

28.11.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01946521