T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/322 Esas
DAVALI : İHSAN ŞAKAR - T.C.No: 10801586818
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında, dosya üzerinde resen yapılan inceleme sonucu;
Mahkememizce davalının Uyap sistemine kayıtlı adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının ismen tanınmadığı gerekçesiyle tebliğ imkansızlığından dolayı tebligat yapılamamış ve iade edilmiştir. Her ne kadar mernis adresine tebligat çıkartılmaya çalışılmış ise de, davalının mernis adresinin olmadığı görülmüştür. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, 1.celse zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, duruşma gününün 21/03/2024 saat: 10:15 olduğu, davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil ettirmediği taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, 1.celse zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

24/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974916