T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/521 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ nün 22/07/2019 tarihli ve 2019/289 sayılı kararı ile yukarıda sayısı yazısı ile dava konusu olan Denizli İli Tavas İlçesi Sarıabat Mahallesi 1374 parsel sayılı tarla vasıfla taşınmazın tamamının 6.290,00 m2 olduğu ve kamulaştırılacak 1.192,60 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı için taşınmazın maliki Kazım Kaynak adına kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının ikame edildiği,
dosya tarafının14. maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, bu konuya ilişkin ikame edilecek davalarda husumetin davacı idareye ve dosya davalısına yöneltilebileceği, 14. maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, bu konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, dosyalarda tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahibinin adına Ziraat Bankası A.Ş.'ye (Tavas Şubesi) yatırılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

20/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972740