T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/664 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Altıntaş Köyü 111 ada 66 parselde kayıtlı taşınmazlar olduğu,
-Malikinin: Murat AKKUŞ olduğu,
-Kamulaştırmayı yapan idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten 7. Bölge Müdürlüğü olduğu,
-Maliklerin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,
-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten 7. Bölge Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,
- Davalılar tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.

25/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01960119