T.C. ULUDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/63 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Şırnak İli Uludere İlçesi, İnceler köyü
MEVKİİ : Köy İçi
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 281
VASFI : Sulu tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.590,00
MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim Özgün, Musa Özgün, Abdu Özgün
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya numarası, ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü, malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2624992 sayılı kararı gereği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup: 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince aşağıda esas numaraları belirtilen davaların yargılamasının ULUDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE YAPILACAĞI, İLGİLİLERİN ULUDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ, Kamulaştırmayı yapan idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Uludere Şubesine hak sahipleri adına yatırılacağı; İLANEN DUYURULUR.

18/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972913