T.C.VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında verilen tensip kararı gereğince; dosya numarası, maliki, bulunduğu yer, miktarı ve cinsi belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış olduğu, bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırılarak kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini ve işbu taşınmazların kurumları adına tescil dışı kalan "Yapı ve Ağaç" olarak tapudan terkinine karar verilmesi 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 19/5.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile;
a-)Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
b-)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
c-) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı;
-Hazine ve Maliye Bakanlığı
d-)Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği,
e-)Süresi içerisinde İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazın, kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,
f-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası Varto Şubesine yatırılacağı,
4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 19/5. maddesi uyarınca İLAN olunur.07/03/2024
Esas No : 2023/40
Davacı : Hazine ve Maliye Bakanlığı
Davalı : Murat Balkaya
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel No : 195 Bitişiği
Vasfı : Dere Yatağı
Toplam Alanı : 1a nolu (139,08) m² Ahır, 1b nolu (164,70) m² Ahır, 1c nolu (127,65) m² Ev, 1d nolu (11,61) m² Kiler, 1e nolu (5,29) m² WC, 1f nolu (38,54) m² Garaj, 1g nolu (5,25) m² Kümes, 1h nolu1 Adet Çeşme, 1i nolu (1,50) m² Basit Baraka, 1k nolu (30) m Sondaj Kuyusu, 1L nolu (100) m Tel Örgü, 1m nolu (30) m Taş Duvar,
Kamulaştırılacak Alan : 1a nolu (139,08) m² Ahır, 1b nolu (164,70) m² Ahır, 1c nolu (127,65) m² Ev, 1d nolu (11,61) m² Kiler, 1e nolu (5,29) m² WC, 1f nolu (38,54) m² Garaj, 1g nolu (5,25) m² Kümes, 1h nolu1 Adet Çeşme, 1i nolu (1,50) m² Basit Baraka, 1k nolu (30) m Sondaj Kuyusu, 1L nolu (100) m Tel Örgü, 1m nolu (30) m Taş Duvar,

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028999