TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

T.C. BALIKESİR İLİ BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. İdarenin
  1. Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

  1. Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006
  2. E-posta : [email protected]
  1. İhalenin Konusu : Taşınmaz Satış İhalesi
  2. İhalenin
  1. Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
  2. Tarihi ve saati : 10.01.2024 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacaktır.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Ada/

Parsel

Blok

No.

Bağımsız

Bölüm No

Niteliği

Net / Brüt Alan (m²)

Arsa

Payı

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

1

Burhaniye

Pelitköy

748 / 1

A

4

Dubleks

Mesken

166.45/219,10

21/268

4.200.000,00

126.000,00

2

Burhaniye

Pelitköy

748 / 1

A

5

Dubleks

Mesken

126/36/172,50

17/268

3.950.000,00

118.500,00

3

Burhaniye

Pelitköy

748 / 1

A

6

Dubleks

Mesken

131,96/180,99

18/268

4.100.000,00

123.000,00

4

Burhaniye

Pelitköy

541 / 1

B9

1

Dubleks

Mesken

85,70/129,00

130/4150

9.500,000,00

285.000,00

5

Burhaniye

Pelitköy

541 / 1

B9

2

Dubleks

Mesken

83,20/129,00

130/4150

9.500.000,00

285.000,00

4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Pelitköy Mahallesinde bulunan ve yukarıdaki tabloda tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen 5 adet taşınmaz, Burhaniye Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih ve 2022/294 ile 01.11.2023 tarih ve 2023/208 sayılı kararlarına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 27.12.2023 tarih ve 2023/1429 sayılı kararı doğrultusunda, yukarıdaki tabloda 1, 2 ve 3 üncü sırada bulunan mesken vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde şartname esasları dahilinde açık arttırma usulü ile 4. ve 5’inci sırada bulunan taşınmazlar ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde şartname esasları dâhilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

5- İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 10.01.2024 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yukarıdaki tabloda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgeleri içeren dosyalar ve istenilen belgeler ile birlikte teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç ihale tarihi olan 10.01.2024 Çarşamba günü saat 09.30’a kadar Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne belge karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilirler.

7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

9- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

9.1.Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi,

9.2.Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından 2024 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

9.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

9.4.İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi

9.5. Burhaniye Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.

9.6. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belge,

9.7. İhale konusu meskenlerin yerinde görüldüğüne dair istekliler tarafından imzalanmış yer görme belgesi,

9.8. Ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesi,

9.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

9.10. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter takdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

9.11. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (tablo 4. ve. 5’inci sıradaki taşınmaz satışları için)

9.12. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

10- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, alım satım giderleri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

11- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır.

12- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

13- İhale şartnameleri Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01959812