TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun ili Tekkeköy Belediyesi Başkanlığından;

Belediyemize ait aşağıda ihale tarihi, ihale saati, niteliği, mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 16.01.2024 Salı günü saat 11.00’de başlayarak, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

Niteliği

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

M2

Belediye

Hissesi

Muhammen

Bedel TL

Geçici Teminat

%3 TL

İhale

Tarihi

S.No

İhale

Saati

1

Arsa

Tekkeköy

1295

2

4.075,44

Tam

12.226.320

400.000

16.01.2024

11.00

2

Arsa

Tekkeköy

1302

2

7.106,94

Tam

21.320.820

650.000

16.01.2024

11.15

3

Arsa

Çinik

2328

2

4.943,84

Tam

14.831.520

450.000

16.01.2024

11.30

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,

 1. İstekli gerçek kişi ise;
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. İkametgâh Belgesi ( İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacak.)
 3. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı ( Noterden tanzim edilecektir.)
 4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ( Noterde tanzim edilecektir.)
 5. Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
 6. İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 7. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 8. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi (şirket) ise;

 1. Ticaret Odasın’nda veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter vekâletname ve imza sirkülerinin aslı
 3. Tebligat için adres gösterilmesi, telefon numarası bildirilmesi
 4. Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
 5. İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 7. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

C) Ortak girişimci ise;

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. Komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

Taşınmazlar KDV kapsamında değildir, İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir. İhaleler bir numaralı taşınmazdan başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.

İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 16.01.2024 Salı günü saat 10:30’a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01958403