T:C KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

T.C.
KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
Belediyemizce 13/06/2024 tarih Perşembe günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük İlçesinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen 4 adet arsanın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/ a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.
SIRA NOMAHALLEADA NOPARSEL NONİTELİĞİGEÇİCİ TEMİNAT MİKTARIMUHAMMEN SATIŞ BEDELİ
1SARAYLI14415ARSA₺271.500,009.050.000,00 ₺
2YENİMAHALLE3759ARSA₺90.000,003.000.000,00 ₺
3YUNUS EMRE4552ARSA₺189.000,006.300.000,00 ₺
4YUNUS EMRE4553ARSA₺276.000,009.200.000,00 ₺
1-İhale 13/06/2024 tarih Perşembe günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerden aranılan belgeler şunlardır.
A- Gerçek kişi olması halinde;
a) Tebligat için adres beyanı, b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
B- Tüzel kişi olması halinde;
a) Tebligat için adres beyanı, b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Esnaf, Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
C- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası.
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Gelir Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Gelir Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
D)Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi ile belirtilen belgelerin asılları. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 1.000 TL karşılığında temin edilebilir.
4-Tekliflerin 13/06/2024 tarih Perşembe günü saat 12:00 a kadar Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.
Mehmet Nuri BARIŞ
Başkan a.
Başkan Yardımcısı.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02040289