TRABZON 6. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/272 15/06/2023

İLAN

Davacı NEVİN KADAKAL ile davalı Ece Servis...Ltd. Şti ve diğer davalılar aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce 25/05/2023tarihli duruşmada alınan ara karar uyarınca davalı Ece Servis...Ltd. Şti'ne bilirkişi raporu ve duruşma gün ve saatini bildirir davetiyeye rağmen iade geldiği, adres araştırmasından olumsuz cevap geldiği anlaşılmakla bilirkişi raporu ve duruşma gün ve saatinin ilânen tebliğine karar verildiği anlaşılmakla, 25/03/2023 tarihli bilirkişi raporunda kıdem tazminatından %0 7,59 damga vergisi düşülerek net tutarlar bulunacağı ve bu şekilde Kıdem Tazminatı:1-Brüt: 34.066,82TL. Net: 33.808,25 TL. Bakiye net: 33.808,25-8.194,34=25.613,91TL; 2-Brüt: 13.171,35TL.Net:13.071,35 TL.; 3-Brüt: 1.378,96TL. Net: 1.368,50TL.; 4-Brüt: 5.289,90 TL. Net: 5.249,75 TL. olduğuna dair rapor düzenlendiği, duruşma gününün 13/07/2023 günü saat 10:25'e bırakıldığı anlaşılmakla, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı adı geçen davalı şirkete tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur.

15/06/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01886740