ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/304
KARAR NO : 2023/175

İlanen Tebliğ

Yapılacak-Davalı : EMİNE UYSAL, Hasan ve Fatma Kızı, 149....0418 T.C Nolu
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize çıkarılan tebligatların yapılamadığı, tebliğe yarar açık adreslerinizin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı görülmüş olup, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 28/05/2024 tarih, 2024/1471 Esas, 2024/1654 Kararsayılı istinaf kararının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 28/05/2024 tarih, 2024/1471 Esas, 2024/1654 Kararsayılı istinaf kararında özetle; Dosya kapsamı, delil durumu, gözönüne alınarak, mahkememizin 14/09/2023 tarih, 2022/304 E.-2023/175 K. sayılı kararında, davacı vekili Av. Adem Aksoy'un istinaf nedenleri yönünden mahkememizin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı vekili Av. Adem Aksoy'un istinaf başvurusunun HMK'nın 353(1)b-1 maddesi gereğince esastan reddine, Dosyanın, gereği ve istinaf kararının taraflara tebliği için kararı veren İlk Derece Mahkemesi'ne iadesine, Yapılan istinaf harç ile istinaf posta ve yargılama giderlerinin istinaf başvurusunda bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, Dair, istinaf kararının dahili davalı EMİNE UYSAL'a ilanen tebliğ olunur.

24/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02051899