YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli

İstanbul

İlçesi

Beşiktaş

Mahallesi

Ortaköy

Cadde-Sk.-Mevkii

Amcabey

Ada

45

Parsel

19

Yüzölçümü (m2)

182,03 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Arsa

Vakfı

Kara Mustafa Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği

İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan, 45 ada, 19 parsellerde kayıtlı taşınmazın 25 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.

Mevcut İmar

Durumu-Fonksiyonu

Konut

İhale Usulü

Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Süresi

25 Yıldır. (Yapım-Onarım inşaat süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 23 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması.

Asgari Aylık Kira Bedeli

1. Yıl aylık; 20.000,00.-TL (YirmibinTürkLirası) + (İhale artışı),

2. Yıl, bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak,

3. Yılın başından itibaren aylık; 120.000,00.-TL (YüzyirmibinTürkLirası) + (İhale artışı) + (Önceki İki Yılın TÜFE artışı)

4. Yıldan 14. Yılın sonuna kadar aylık kira bedeli, her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak belirlenecektir.

15. Yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 oranında kira artışı yapılarak oluşacak kira bedeli + bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak belirlenmesi.

16. Yıldan sözleşme süresi sonuna kadar her yılın kira bedelinin yıllık TÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi.

Tahmin Edilen Bedel

(Bu bedel inşaat süresince (İlk 2 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

15.250.380,00.-TL (OnbeşmilyonyikiyüzellibinüçyüzseksenTürkLirası)

Geçici Teminat

1.525.038,00.-TL (BirmilyonbeşyüzyirmibeşbinotuzsekizTürkLirası) (Tahmin edilen bedelin %10) u

İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:5 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL (Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250- e-mail :[email protected]. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli

3.000,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:2, Kat:7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati

04/07/2024-Saat:14:00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar :

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine Kadar belirtilen adrese, Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; (Ek:1) de örneğe uygun olarak doldurulmuş

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde; Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

e)Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin nakit olarak yatırıldığına dair makbuz.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: tahmin edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5).

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Terör örgütleriyle iltisaklı Olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz. 7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 9-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir 10-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048972