YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
SIRA NOİL / İLÇEMAHALLEADA NOPARSEL NOCİNSİYÜZ ÖLÇÜMÜ (m²)BELEDİYE HİSSE ORANIİMAR DURUMU
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİTARİHSAATAÇIKLAMA
1

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4721Arsa850,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır3.400.000,00 TL102.000,00 TL15.09.202310:30
2

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4722Arsa600,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.400.000,00 TL72.000,00 TL15.09.202310:35
3

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4723Arsa600,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.400.000,00 TL72.000,00 TL15.09.202310:40
4

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4726Arsa600,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.400.000,00 TL72.000,00 TL15.09.202310:45
5

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4727Arsa600,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.400.000,00 TL72.000,00 TL15.09.202310:50
6

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4728Arsa600,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.400.000,00 TL72.000,00 TL15.09.202310:55
7

Manisa

/Yunusemre

Muradiye4729Arsa850,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır3.400.000,00 TL102.000,00 TL15.09.202311:00
8

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4731Arsa700,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.800.000,00 TL84.000,00 TL15.09.202311:05
9

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4732Arsa500,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.000.000,00 TL60.000,00 TL15.09.202311:10
10

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4735Arsa600,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.400.000,00 TL72.000,00 TL15.09.202311:15
11

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4736Arsa500,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.000.000,00 TL60.000,00 TL15.09.202311:20
12

Manisa/

Yunusemre

Muradiye4737Arsa700,001/1'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır2.800.000,00 TL84.000,00 TL15.09.202311:25

1- Yukarıda belirtilen mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait taşınmazlardan 1. ve 12. sıradaki taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhale, Merkez Efendi Mah. 3819 Sokak No: 80 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.
3- Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir.
4- İsteklilerin gerekli belgeleri ihale saatinden 60 dakika öncesine kadar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Taşınmaz satışı için Şartname bedeli 100 TL. Geçici teminat bedellerinin belirtilen süreye kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek evraklarda aynı süre içerisinde Kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Taşınmazlar Tapu Kütüğünde ki durumuna göre satılacak olup Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat ve v.b.) alıcının sorumluluğundadır.
a) Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri. ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
b) Geçici Teminata İlişkin Belge. (Taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşinat alınacaktır)
c) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden temin edilecektir)
d) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak)
e) Yunusemre Belediyesine ait herhangi bir vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge.
f) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı,
g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge.
5- Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilerin İhale listede belirtilen şekilde şartname bedeli ve Geçici teminat bedeli yatırması zorunludur. ( Belediye veznesi 17:00 saatine kadar tahsilat işlemi yapmaktadır.)
#ilangovtr BASIN NO: ILN01884066