Back To Top
Tarihselciliğin çöküşü (!)

Tarihselciliğin çöküşü (!)

 - Son Güncelleme: 05.01.2019 Cumartesi 15:14
- A +

Öncelikle bu yazının “cahillerle tartışma” babında değil, güya ilmî hassasiyetle kaleme alınmış bir makalede kendini ifşa eden zavallılık ve/veya hayınlığa parmak basma meyanında yazıldığını belirtmem gerekiyor. Yörünge Dergisi’nin Ocak 2019 sayısında “Tarihselciliğin Çöküşü” başlıklı bir yazı yer alıyor. “Ağzı olan konuşuyor” sözünün makale suretinde temessül etmiş şekli gibi görünen yazıdaki en temel sorun “Dr.” unvanlı yazarın bizim bazı eserlerimizdeki ifadelerde ne anlatıldığını idrak etmekten aciz olduğu intibaı uyandırmasıdır ki bu durum zavallılığa işaret ediyor. Yok eğer yazar bizim ifadelerimizdeki maksadı/meramı anladığı halde anlamamış gibi davranmışsa bu defa zavallılıktan değil, basbayağı ahlaksızlıktan söz etmek gerekiyor. Nitekim yazarın Kur’an Dili ve Retoriği adlı eserimize atıfla “oryantalistler ve Ömer Özsoy’a dayandırdığı iddiaya göre Mustafa Öztürk Kur’an’ın çelişkiler ve tekrarlarla dolu bir kitap olduğunu söylüyor” mealindeki ifadesi ya kıt zekalılığın veya pusucu hayınlığın tezahürü gibi görünüyor.

***

Karar gazetesinde yayımlanan “Şövalye ruhlu birey olmak veya sürüye katılmak” başlıklı yazımızdan “Batı hayranlığını açığa vurmak ve şark kültürüne onursuzluk imasında bulunmak” gibi soyutlama düzeyi pek yüksek(!) bir sonuç çıkaran Dr. yazara “Tarihselciliğin Çöküşü” başlıklı yazısının hem fırsatı ganimet bilen şark kurnazlığının ve hem de şark kültürüne özgü pusucu hayınlığın semeresi olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Her neyse, biz Kur’an Dili ve Retoriği adlı eserimizin “Kur’an’da Tekrar Tartışması” başlıklı bölümünde “Kur’an’ın tekrar gibi görünen ifadelerinden hiçbiri bilindik tekrar değildir. Tekrar algısı Kur’an’ı masa başında yazılmış bir metin gibi algılamaktan naşidir” diyoruz. Yine aynı eserde, “Kur’an kadar ifrat derecede mutnab ve usandırıcı olan bir kitap tanımıyorum” şeklindeki ifadesini naklettiğimiz Dozy hakkında, “Hollandalı şarkiyatçı Reinhart Dozy’in insaf ölçüsünden son derece uzak olan ve bir o kadar da husumet kokan eleştirisine göre” şeklinde bir ifadeye yer veriyoruz.

Dr. yazar, tarihselci yorumu neshe benzettiğimizi ve bu benzetmeyle aklın rolünü vahyin üzerine çıkardığımızı iddia ediyor. Yazara göre tarihselci yaklaşım insan aklını esas alarak bazı ayetlerin hükümsüz ilan edilmesi, nesh ise bir ayetin hükmünün yine bir ayetle ve o ayetin sahibi olan Allah tarafından kaldırılması anlamına gelmektedir. Peki, hangi ayetteki hükmün hangi ayetle kaldırıldığına dair Allah’ın sarih bir beyanı mevcut mudur? Kesinlikle değildir. Bu yüzden, birçok ayet kimi müfessirlere göre mensuh iken, diğerlerine göre değildir. Kısacası nesh tam manasıyla yorum ve ictihad meselesidir. Evet, mesele bu kadar açık olduğu halde, yazarın “nesih bir ayetin hükmünün yine bir ayetle ve o ayetin sahibi olan Allah tarafından kaldırılması anlamına gelmektedir” diyebilmesi, hem “ağzı olan konuşuyor” sözünü akla getirmekte hem de konuşan kişinin fıkıh usulü ve ictihad alanında doktora/doktor unvanına sahibi olmasına rağmen klavyesinden çıkan ifadenin anlam coğrafyasını bilmediğini göstermektedir.

***

Öte yandan, Dr. yazar İmam el-Mâtüridî’den yaptığımız alıntıları çarpıtma olarak değerlendiriyor. Fakat ortada çarpıtma olup olmadığını anlamak için Tevbe 9/60 ve Mümtehine 60/10. ayetlerin yorumunda Mâtüridî’nin “ictihadla nesh” ve “metruk hüküm” kapsamında ne dediğine bakmak yetiyor. Cihad sempozyumundaki müzakereler sırasında dile getirdiğimiz “Allah’ın ahlakiliği” tabirine gelince, öncelikle bu tabir Allah tasavvuru konusunda Mu’tezile’nin adalet temelli anlayışına gönderme yapmaktadır. Sünnî-Eş’arî kelam ekolü Allah’ı mutlak kudret ekseninde tenzih etmekte, dolayısıyla kudreti asıl, hikmeti tali bir vasıf sayarak O’nun fiillerinde kendisine yönelik bir gaye/amaç gözetilmeyeceği, ilâhî fiilleri illete bağlamanın ulûhiyeti haleldar edeceği gibi görüşleri dile getirmektedir. Buna mukabil Mu’tezile Allah’ın insan ve tarihle ilişkisinde adalet ve hikmet ilkesini esas aldığını, dolayısıyla Allah’ın kendi mutlak kudretini adalet ilkesiyle kayıtladığını ileri sürmektedir. Bu anlayışa göre Allah insanoğluna ilkesel olmayan tarzda hitapta bulunmaz. Allah Kur’an’da “sünnetullah” diye anılan, yani “kişiden kişiye, toplumdan topluma değişkenlik arz etmeyen ilkeler/prensipler” anlamı taşıyan buyruklarla hitapta bulunur. Buna mukabil Hz. Peygamber tevhid, şirk, adalet, hakkaniyet, merhamet gibi küllî manalar/mefhumlar şeklinde aldığı vahyin rehberliğinde tarihsel ve toplumsal düzlemle ilgili konjonktürel beyanlarda bulunabilir ve vahiy algoritmasına dayalı bu beyanlar siyasi, stratejik maslahatlar açısından pekâlâ izah edilebilir. Sonuç olarak, bizim İslâmî gelenekteki hâkim görüşten farklı bir vahiy anlayışını benimsememiz, durduk yere muhalif bir görüş üzerinden sansasyon yaratmaya çalışmakla değil, hem İslam karşıtı çevrelerin Kur’an’a yönelik itirazlarını geçersiz kılmak hem de zihnimize üşüşen çetrefil sorulara cevap bulmak gayretiyle irtibatlıdır. Bu bakımdan, kendi dindaşına ait bazı görüşleri eleştirecek bir müslümanın öncelikle yapması gereken iş, “Tarihselcilik Kur’an’ın dahi insan sözü olduğunu iddia etmektir” gibi saçma sapan bir hüküm kurmak yerine, dindaşının ne demek istediğini anlamaya çalışmak olmalıdır. Fakat bunun için de Allah vergisi zekâ ve hüsnüniyet sahibi bir adam olmak lazımdır.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 23 Mart 2019 13:18
Tarihselcilik veya bir başkası:aslolan Rahman'ın ne dediğini anlamaksa gerisi lafu güzaf. Kur'an Tefsir ve Usul üzerine kitabın 65. sayfasında" Kur'an birçok ayette insanın kendi doğasına, dış dünyaya daki varlıklara ibret nazariyla bakmasını tembihler ve bu tembih ilk bakışta bilime teşvik olarak okunabilir."diyorsunuz. Ancak bunun böyle olmadığını ifade ederek devam ediyorsunuz. Benim sormak istediğim şu: Aksini Allah Teâlâ söylemediğine göre, böyle algılamak niçin doğru olmasın? Niçin dikkatimizi çekiyor? Yıldız, gök,sema vb.bircok konuya bakmaz m
Lemiya 21 Ocak 2019 21:54
Hocam bu kadar üçkağıda dolaba fesatlığa vahşiliğe yine de çok kibar cümleler kurmuşsunuz. Size duydukları öfkeyi kini imansızlara günahkarlara karşı yöneltmezler.. tayınları kesilir belki aç kalırlar... kitabı kendine ekmek teknesi yapan insanlar oraya buraya ahlak satmak istiyor yaa..bunlarda Nereden tutsak elimizde kalır bir karşı çıkış aşkı var..
KARAR OKURU 08 Ocak 2019 21:36
Mustafa hocam . Sizin ile bir çok ok konuda aynı fikirde olmama rağmen, yazılarınızı ve söyleyişlerinizi takıp ediyorum. Değerli bir ilim adamı olduğunuzu ve bu ülke ınsanları için samimi bir duygu ile aydınlatmaya çalıştığınızı görüyorum. Size yapılan bu çirkef saldırıların kaynağının kendi saltanlari yok olacak korkusu yaşayan tarikatci zihniyetin ve onların akademik uzantılarının oldukları aşikardır. Ancak, sizin onlara vereceğiniz cevabın, onların üslubu ile olmasını temenni etmediğinden, yazi üslubunuzda daha yapıcı olmanızı arzu ed
KARAR OKURU 07 Ocak 2019 23:35
Sayın Öztürk, Siz daha iyi bilirsiniz ancak insan kendine ķızar aslında derdimi anlatamıyorum diye. Acziyetini ifade eder muhatabına çatarak. Bir anlamayan varsa bir de anlatamayan vardır. Mesele , meseleyi mi anlamamak yoksa enaniyetmidir ? Eğer öyle ise ayna tutmak lazım gelmez mi muhatabınıza ?
karar okuru 07 Ocak 2019 17:45
Ah be hocam tahriklere rağmen keşke yapıcı, kuşatıcı üslûptan vazgeçmeseydiniz. muzdarip olduğunuz tahkir ve tahfif üslubunu kullanmak yazdığınız onca kıymetli cümleyi gölgede bırakıyor. Sizi seviyoruz.. Allah yar ve yardımcınız olsun.
KARAR OKURU 07 Ocak 2019 15:27
Hayır olmamalı, Mâturîdî'lik böylesi bir savaş ile ikâme edilmemeli. Hayır olmamalı, Mâturîdî'lik Mûtezîle gibi rasyo üzerinden anlaşılıp anlatılmamalı. Hayır olmamalı, Mâturîdî'lik, bir ırkın îtîkâdı gibi görülmemeli. Evet Eş'ârî akletme biçiminin bize dar geldiğini târihî tecrübemizle biliyoruz, evet biz Mâturîdî'liği bilmiyoruz ama, hepinizi kalb-i selîme dâvet edecek kadar târihî tecrübeyi biliyoruz.
KARAR OKURU 07 Ocak 2019 08:01
Sayın Öztürk, bahsettiğiniz ilmi yazıda size karşı kişisel hakeret göremedim. Ama siz onun yazarını eleştirirken, "zavallı", "pusucu hayın" gibi hakaretler yapıyorsunuz. Maalesef siz ilim yapmıyorsunuz. Söze karşı taş atıyorsunuz. Evi camdan olan, karşıya taş atarken iyi düşünmeli.
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 03:24
Şu uslubsuzlukla hepiniz dine zarar veriyorsunuz. Sokak ağzı, cımbızla çekilip kullanılan ifadeler, bel altı vuruşlar vs. Din sizlerden öğrenilecek kadar ayağa düşmemiştir inşallah. Aynı derginin sitesinde tamamen ilmi çerçevede ve bence önemli eleştiriler içeren bir yazı okumuştum,tabi o da kaldırilmamışsa, mesela o yazıya ipmi uslupla cevap verseniz millet istifade eder. Ama siz, seviye sorunu olan yazarlar üzerinden ayni üslubu takınarak mağdura oynamayı tercih ediyorsunuz. Ben bunu ilmi ve ahlaki bulamıyorum. Biraz medyadan uzak kalıp zihninizi ve gö
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 01:01
Ben samimi olarak bir soru soracam. Allah'a peygamberine inanıyorum. Hiçbir mezhebe uymuyorum. Her yola (mezhep cemaat vb.) saygım var ama beni hiçbir şekilde alakadar etmiyorlar. Şükür ve tefekkür ediyorum. Namazı arada kılıyorum. Cumaya bazen gidiyorum. Bazende salaya durup ibadet ediyorum. Oruç tutuyorum. İyi bir insanım. Kul hakkı yemiyorum. Torpille işe girmedim. Hiç bir günah işlemiyorum. Din ırk mezhep zengin fakir ayrımı gözetmeksizin insanları hayvanları ve doğayı seviyorum. Temiz bir insanım. Küfür yok hakaret ve dışlama yok. Bende bir sorun varmı
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 01:24
3
1.01, Bir İslamcı olarak söylüyorum. Allah'a ve peygamberine inandığınızdan ötürü güzel bir insansınız. Allah'a ve peygambere iman konusunda derinleşin. O size sonsuz mutluluğu getirecektir.
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 07:06
5
kardeş öte tarafta ilk sorulacak şey namaz. namaz borcuyla ve kul hakkıyla gelmeyin deniyor. namazı dosdoğru kılmadan sorun yok denemez
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 19:51
0
Dostum ben şoyleyim böyleyim demekle bu işler ve hiç birşey olmaz, ne yaşiyorsan osun, şimdi bir adam ben hakimim deyip hırsızlık yapıp katl işlerse yav ben hukukcuyim felan derse polis kelepceyi taktiginda tıraşı birak gel bakayim der. Bir adam ben imamim deyip hiç camiye gitmese, bir adam ben memuyum deyip daireye gitmese ve memuriyetin kurallarına uymasa hiç olurmu. Şimdi başta peygamberimiz ornekliginde 1440 yıllık yaşanmiş fikriyati ile pratiği ile hak ile batıl ayetin nası ile apaçık belirtilmiş ve yaşanmışken. başta peygamberimiz ve milyarlarca muazzez
Bildiğini OKUR ! 08 Ocak 2019 01:53
4
Kuran da nerede yazıyor ilk namazdan sorulacağımız. Allaha ve ahiret gününe inanın doğru dürüst ve yardımlaşan, zülmetmeyen adil insanlar olun daha çok geçiyor. Yani bu dünyada adam gibi adam olun deniyor.
KARAR OKURU 08 Ocak 2019 09:47
1
ohhh namazı çıkardılar adamlar. vay arkadaş. ne kaldı geriye. oruç tutmayak hacı. ver bi fetva yazın zor oluyo biliyonmu. yada öğlene kadar tutak. la olm ne diyeyim size bilmiyorumki. kuranda da var hadiste var. ilk sorulacak imandan sonra namazdır diye. ama sana ilk namazı sormayacaklar belliki
nurettin 08 Ocak 2019 12:14
1
var kardeşim,kibir ve büyüklenme var.
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 00:14
Şöhret ve alkış ile her bir insanın arenadaki bir boğaya dönüşmesi mümkün. Ölüm pahasına saldırı. Öztürk’ün kurnazlık ve pusuyu şarka tahsis etmesi zihnindeki oryantalist işgali fazlasıyla ele veriyor.Oryantalistleri az çok bilenler, Öztürk’ün aydınlanmacı, laik ve pozitivist bir dünya görüşüyle düşündüğünü kolayca anlarlar. Oryantalistlerin tümüne haksızlık da etmemek gerek. İçlerinde Mushafın lafzen de mânâ olarak da Allah’a âit olduğunu düşünenler var. Son tahlilde Öztürk, akıl mı vahiy mi sorusuna akıl diye cevap vermiştir.
İslam ilim metodolojisinde "nazar" ve "istidlal" isimli bir yöntem vardır. Yine bizim "münazara" isimli bir ilmimiz de vardır. Bu konuda Bilal ESEN'in yazısını okudum. Sonra sizin bu yazınızı okudum. Bilal hoca, yazısında onlarca eleştiri yapıyor. Mustafa Hoca, sadece bir iki hususta ona saldırdıkça saldırıyor. Diyelim ki Bilal Bey, bir iki konuda yanlış nakilde bulunmuş veya yanlış bir akıl yürütmede bulunmuştur. Peki diğer eleştiriler ve argümanlar?
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 22:57
Maalesef Müslümanlar çok büyük bir açmaz içindeler. Hayatın gayesini ve dinin temel ilkelerini özümsemek yerine güya akılları sıra Amerikayı yeniden keşfe çıkıyor ve her seferinde de daha büyük bir girdabın içinde debelenip duruyorlar. Oysaki Bütün dinlerin özünde söylemek istediği ( mesaj ) aşağı yukarı aynıdır. Allah' a Şükür etmek ( Kul Olmak ) , adil olmak , iyilik yapmak , Hakkı hak sahibine vermek , Hırsızlık yapmamak , zinaya yaklaşmamak , içki , kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak , Çalmamak , alın teriyle kazanmak .... Teme
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 01:36
3
Buna kimsenin itirazı olmaz ama bırakalım da İLİM ADAMLARIMIZ fikir üretebilsin değil mi sevgili kardeşim
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 11:41
1
Helal be. İşte bu kardeşim. Bir kardeşimizde ilim adamlarımız fikir üretebilsin demiş. Fikir üretmek bu mudur yani. Bizler dini konularda yorum yapan kişileri ilim adamı zannediyoruz. Kant'ın eğitim üzerine kitabını, Darwinin kitaplarını, İbni Sinan'ın kitaplarını oku fikir üretmek neymiş görürsün kardeşim. Abdulkadir Geylani fikirmi üretmiş mesela. Tavuğu diriltmek fikirmidir. Saygılar...
Kul 05 Ocak 2019 22:52
Sayın Öztürk; 5 bin küsür yıl önce Hz. Musa nın, 1439 yıl öncede Peygamberimizin getirdiği kitaplardaki benzer ve insanın puta tapmasına misal verilen "buzağı" ayetini, sanki binlerce yıl mesaj insanlara yanlış iletilmiş gibi Spinoza nın felsefesine referans vererek insanlara makale yazıyor. Bilgiyi akıllarında Vahyin üstünde zannedenlerde, bunu bilim sanıyor. Binlerce yıl insanların anlayarak iman ettikleri Kuran ı, sanki yanlış yorumlanmışta insanlar inanmamış düşüncesiyle izah eden, Spinoza ve Sayın Öztürk ün algısıyla mı? Yo
Ağzı bozuklar 05 Ocak 2019 22:17
Ağzı bozuklar, din konusunda konuşmasın ve yazmasın. Din ciddiyet ister.
Ömer Faruk 05 Ocak 2019 21:59
"hain" kelimesini (hakikatlarda yaptığınız gibi) eğip "hayınlık" olarak bükmeniz,sağa sola bu kelimeyi yapıştıranlarla aynı seviyede olduğunuz hususunu değiştirmeyecektir. İkincisi sizin söylediğiniz şeyleri başkasıda tıpa tıp aynı kelimelerle kullanmak zorunda mıdır?.Evet Dr diye küçümsediğiniz kişi aynen sizin söylediğiniz şeyleri başka kelimelerle ifade etmiş. Sizin hain/hayınlık kelimesindeki yaptığınız kurnazlığı ortaya çıkarırcasına.
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 00:04
3
'Ömer Faruk', hasseten rica ediyorum, hayın kelimesinin manasını bir öğreniver. Zorda kalırsan, yaz, cevaplayalım iki gözüm. Yorumun çok banal kalmış ta...
Ömer Faruk 06 Ocak 2019 01:45
0
00.04 Bilmece gibi size dilekçe yazma mecburiyetinde bırakmadan "bilmediğiniz" kelimenin anlamını yazaydınız iyiydi. Neyse size zahmet vermemek için ben sözlükte hayın kelimesini yazdım karşılığında "Hayın: Hain" çıktı.
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 11:36
3
'Ömer Faruk', yazık, çok yazık; hayın kelimesinin anlamını hala öğrenememişsin. Savunman oryantallık. İstersen çevrenden bir Sivas'lı ya sorabilirsin. Ümitsiz vaka belirtilerin olduğu için anlamını şimdi de yazamıyacağım, iki gözüm; kel kalacaksın.
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 13:41
1
İki de bir 'Ömer Faruk' diye başlayan cevaplar yazan arkadaş; ilk cevabın sonunda 'kalmış ta' yazmışsın. Doğru! Ayrı yazılır ama 'ta' değil 'da' olacak. Biraz da dil bilgisi çalışırsan bu cevaplama yeteneğinle daha da (bak örnek verdim) başarılı olacaksın
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 20:08
1)'cahile cevap babında olmayıp hayınlığa parmak basma meyanında' olarak tanımladığınız yazınız!Geçen haftaki yazınızda 'cahil' i kelime kökeni açısından nobran, saldırgan şeklinde tanımlayıp, bu hafta 'cahile cevap babında değil' deyip muhatabınızı pusu kuran hayın olmakla itham etmek! Ne oldu? Bu hafta cahilin tanımı mı değişti? HiperTarihselcilik bu olsa gerek, haftalık keyfe göre değişen tarifler, fikirler. Değişmeyen tek şey üslup!
Kinaye nedir 05 Ocak 2019 22:46
4
Geçen haftaki yazı direkt olarak cahillik ve cahillerle ilgili olunca kelimenin kökenine inilmiş, bu hafta ise gayet doğal olarak yaygın kullanım tercih edilmiş olabilir. Ayrıca bu yazının asıl amacı hayınlığa parmak basmak bile olsa muhatabının cahil olmadığını göstermez.
Bedirhan 05 Ocak 2019 19:09
Mustafa hocamız gibi dürüst ahlaklı yeniliklere açık çağdaş görüşlere sahip fikir ve bilgi sahibi bağnaz , yobaz olmayan din bilginlerine ihtiyacı var toplumun...din hepimizin kimsenin tekelinde asla değildir olamaz allah ve kul arasındadır. Neden bazıları kendine vazife çıkarıyor anlamıyorum.
Serap Temur 05 Ocak 2019 19:01
Analitik bakışı somutlaştırmak bağnazlığa dümen kırmaya mani olur.Kim hangi kaynaktan, meşrepten,hizipten beslenmişse mutlak doğruyu kendi bildiklerinden ibaret sayma açmazı içinde olurlar. Fanatizm tehlikeli yöneliş.Teolojiye meraklıyım, beni de soru sormaya iter.Mesela günümüzde islam coğrafyasındaki kan deryasını eleştiririz,Sahabe dönemini okuduğumda HAKEM olayı,CEMEL harbi,Sıffin savaşında 70-90 bin müslüman,sahabe birbirini boğazlıyor.KERBELA var!DEHŞETE düştüm.Bu nasıl ÖRNEK dönem diye sorgulamak orası kutsal savaş sormak haram mı olur.Tab
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 18:32
Yorumlara bakınca bazı kişilerin hocam ne gerek var neden cevap veriyorsunuz diye yazdıklarını gördüm. Ben öyle düşünmüyorum Öztürk hocam. Bence kesinlikle neye dayanarak o yorumları yaptığınızı ve hangi ayeti hangi şekilde yorumlayarak ulaştığınızı belirtmeniz iyi oluyor. Sonuçta biz de doğruyu ararken herkesin de düşüncesini sorguluyoruz size karşı olan düşünceler temellendirildiği zaman acaba sizin gerekçeniz neydi ki diye merak ediyoruz. İslama zarar mı vermek istiyor mu diye düşünenler de olabilir. Yani taraftarlık yapmak için değil de anlam
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 17:46
Peygamberden ashaptan tabiinden daha iyi islamı anlayan hocalarımız! var ne mutlu bize. o yüzden müslümanlar olarak altın çağımızı yaşıyoruz ellam
bozuk saat 05 Ocak 2019 21:06
4
Doğru dedin (!) peygamberden daha iyi anladıkları için en ufak bir farklı görüşe tahammül gösteremiyor ve anlayış biçimlerini başkasına dayatma ihtiyacı hissediyorlar ya!
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 23:54
4
Niye biz geri zekalı mıyız. İslam'ı anlamak çokmu zor. İyi insan olmanın, güzel ahlaklı, dürüst, namuslu, saygılı insan olmanın tanımı çokmu zor. İslam yalnızca ashaba ve tabiine mi indi. Biz Allah'ın kulu değilmiyiz. Bu zamanda ashaptan daha iyi insanlar olamaz mı sevgili kardeşim
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 07:24
2
ashabtan daha iyi olacak arkadaş cüzdanını çıkar kaç tane kredi kartı olduğuna bak. trafiğe çıktığında kaç kere küfür ettiğini say. arkadaşlarınla otururken kaç kişinin gıybetini yaptığını hesap et. sonrada "sen beni Allah yolundan alıkoyamassın" diyerek sallanan parmağını ayağıyla basıp koparan Abdullah bin revahayı, bütün malını infak eden Osmanı, sırtında kayalarla ahad diyen bilali gözünde canlandır. sonra bu soryu bir daha sor
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 13:14
3
#07.24# Hz. Osman öldüğünde yüz bin dinar ve yüz elli bin dirhem parası, özel mülkleri 200 tane köle ve cariyesi vardı. Ayrıca Hz Osmanı öldürmeye gidenlerin başında Hz Ebubekirin oğlu Abdullah vardı. Yani hiçte senin anlattığın gibi değil. Durum çok karışık. En güvenilir kaynaktan oku istersen arkadaşım. Ayrıca kredi kartı kullanmak ayıp günah yada ahlaksızlık değil. Neden böyle bir örnek verdin anlamadım. Açıklarsan sevinirim.
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 16:05
2
faiz haram olduğu için olabilirmi acaba? bu sisteme destek vermeyi bırak üstünde banka reklamıo olan banka oturmayan müslüman hassasiyeti vardı bir zmanlar. hz. Osman fakir değil evet ama defalarca elinde ne varsa vermiş mülk Allahın Allahta ona vermiş. varmı böyle bir babayiğit. Allah bana verir (veya vermez9 deyip verebilecek. sahabe hatasız demedik. zaten öyle olsa peygamber olurlardı. ashabı kiram deyince tüm zamanı yok sayıp sadece fitne zamanını ve olaylarının aklınıza gelmeside niyetinizi ortaya koyuyor zaten.
Almila 05 Ocak 2019 16:28
Hocam seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Bilim insanı olmanın ötesine geçip "Bilge" olmuş bir büyüğümüzsünüz. İyi ki varsınız.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 16:10
Hocam el üstünde tutulacak bir insanken, dini konularda danışılacak, vicdanı temiz, bilgi birikimi ışıltılı , iyi bir aydınken, sizi bu kadar üzüyorlar ya! İşte, bu yüzden, bu ülke iyiye gitmeyecek.
Üslubunuz çok incitici. Size yakıştıramıyorum. Karşınızdaki kişiyle sadece ilmi çerçevede konuşsanız, hakaret etmeseniz. Batı hayranı değilim dediğiniz cümlenin içinde bile doğu insanına yani İslam coğrafyasına hakaretamiz ifadeler var. Kullandığınız üslup ilmi derinliği sığlaştırıyor, hatta bulandırıyor.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 14:44
Benimsemiş olduğunuz Vahiy görüşü,İslâmi düşüncede geleneksel olarak nitelediğiniz vahiy görüşünün isabet edemediği hangi müşkile çözüm yolu sunuyor ve islam karşıtı çevrelerin hangi itirazını butlan ediyor?Geleneksel vahiy anlayışını benimsemiş birini hangi çetrefilli sorunlar bekliyor?? Cevap verebilirmisiniz.iyi çalışmalar dilerim
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 14:40
diğer yazar Bilal ESEN'in yazısını da okudum...müslümana ve akademisyene yakışan kalite,seviye, üslup korunursa bu tartışma ve reddiyelerden bereket doğar. Teşbihte hata olmaz, kontrollü yangın da gerçek bir yangınla mücadele yöntemidir. Bu konunun yetkin, donanımlı , saygın ilim adamları ve akademisyenlerce özel gündemle toplanarak tartışılması halinde müslümanlara yakışmayan üzücü ifade, haksız ithamları, fitne ve konunun magazinleşme tehlikesi bertaraf olur faydalı öz kalır...vesselam
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 14:31
Makaleni 3-5 dakikadami yazdin? Arkadasin öyle söylüyorda.
Müslüm 05 Ocak 2019 14:17
Hocam keskin sirke küpüne zarar, üslubu beyan ayniyle insan demişler. İlminizden istifade ediyoruz.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 14:08
Ciltlerce kitap okuyup yazmış ilahiyatçı Sayın Öztürk ün, Allah a inanmayan insanları aydınlatmak için yazdığı bir makale yok. Peygamberleri Spinoza ile eleştiriyor. Vahyin esnekliğini, felsefi bakışla yorumluyor, felsefi bilgiyi mutlak doğruymuş gibi kabul ediyor ama Kuran ı sıradan metinmiş gibi ele alıyor. Okunduğunda fazla bilgi ile bilim yapıldığı zannı oluşuyor. Oysa Kuran değil, felsefi bilgiyi kutsallaştırıyor. Ne garip bir bilim değil mi?
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 17:06
4
kardeşim önce ilahiyatın ne olduğunu anlatmak lazım millete. o zman her şey daha berraklaşacak
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 13:46
Sayın Öztürk'ün eleştirdiği bir üslubu kendisi üstlenmesi pek hoş görünmüyor. Öncelikle kendisinin dik duramadığı bir yerde başkaları adına bu hesabı gütmesi doğru değil. Diğer bir mesele ise kaleme aldığı bu yazıda karşı tarafa yönelttiği eleştirileri kriterlerini kendi yazdıklarına da doğrultsa birçok problemin varlığı gün yüzüne çıkacaktır. Ben şahsen yazının tutarlı bir yazı olmadığı kanaatindeyim. Saygılarımla...
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 13:41
kulların görevi tebliğdir, davettir. davete kim ne kadar icabet etti, kim ne kadar iman etti, kim ne kadar amel etti bunlar kıl köprüden geçerken belli olacak. bugünden kendini kıl köprünün hakimi yerine koyanlar şirk içindedir, müşriktir.
KARAR OKURU 06 Ocak 2019 00:02
1
Kulların görevi tebliğ yada davet değildir. Kulların görevi mümin olmak, İyi insan olmak, güzel ahlaklı olup örnek olmaktır. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu yüzyılda tebliğle davetle kimse müslüman olmaz. Hiç kusura bakmayın. Ayrıca kıl köprü nedir pek anlayamadım. Kıldan köprümü! olurmuş
mehmet 06 Ocak 2019 07:26
0
emrilbilmağruf ve nehyianilmünkeride bir kalemde sildi attı arkadaş. maşallah ata ata yakında hiçbirşey kalmayacak
Ebuzer Ebu hanzala kumaşında.Hanzala vidyolarda, iftira tetikçilik provakasyon yapardı.Kamufle harici deaşlı bunlar.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 15:28
3
Ebuzerr, Ebu Hanzala kumaşındamı? Nasıl anladın! Ne kadar da emin yazmışsın. Mizacını koymuşsun. Her türlü zulme karşı onun yaptığının yüzde birini yapsaydın eğer, yazmaya o zaman belki hakkın olabilirdi. Ahkam kesmiş, hükmü vermiş. Seviye işte bu. Ne diyelim kendini hüküm makamı gibi görenlere.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 13:29
fikrini beğenmediği kişinin fikrine karşı fikirle mücadele etmeyen (edemeyen), bunun yerine doğrudan kişiliğe saldıran kişilerle muhatap olunmaması gerekir. bu gibi kimseler çamur gibidir, ne kadar temiz kalmaya çalışsanız da sizi de kirletirler.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 13:14
ünkü asla vahiy -metin diyalektiğini anlamaz bu Ortodoksi İslamın müntesibi ona bu anlatılmamıştır.Bu sebeple Metin /yazı içinde onlarca çelşkiyi ve yorumu da barındırabilir tefsircin gözünde ve bunlara açıklama (tevil ) getirir ...Akis halde okuyucu , metinden (mealden veya mushaftan bir şey anlayamaz)Baştan İslam adına gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikletmiştir ulema ve bu gömleğin üzerinde çok sakil durduğunu asla düşünmez Müslüman. Gömleğin düzeltilmesine karşı koyar..
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 13:08
vermeden,önceden zihninde ki ilk bilginin de huzurunu kaçırmayacak yeni ve doğru olması mümkün olan yeni BİLGİYE kendini baştan kapatarak yapar.Yorumcu yorumlarından da anlaşılıyor.Ortadoksi İslamın müntesibi KEMİKLEŞMİŞ taraftardır
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 12:42
"Sonuç olarak... diye baslayan cümlelerde Sayin Öztürk "Allah'a rağmen Allah icin mi demek istiyor, yoksa Peygambere rağmen din için mi demek istiyor veya muslumanlara rağmen muslumanlar icin mi demek istiyor.¡¿!?
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 12:34
İnsaf ehli, ilim namusu bir kimse savunduğu görüşlerin arkasında durur ve kendisine teklif edilen münazara taleplerini değerlendirerek inanmış olduğu fikri ortaya koymak için ilim meydanına çıkar gazete köşelerinde yer aramaz kendine... Hem kendisinin iyi niyetle bir şeyler yaptığını söyleyip hem de bu iyi niyetinin insanların huzurunda bütün topluma yayılması için en büyük fırsat olan münazaradan geri durursa bir kişi kendisiyle çelişir...
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 14:33
8
Ama Öztürkün kendine ait fikirleri yokki. Neyle cikacak meydana?
Karar Okuru 05 Ocak 2019 14:50
4
Kitaplarını, makalelerini okuduğum, konferanslarını dinlediğim Mustafa hoca fikirlerini tartışmak için kimseden çekinmez ama mesele fikir tartışması değil, fikir tartışması bahanesiyle linç girişimi için uygun ortam oluşturmak. Anladığım kadarıyla hoca bunun farkında ve bu sebeple “münazara” taleplerine olumlu cevap vermiyor. Cumhurbaşkanı’nın insiyatifiyle, diyanet ve ilahiyat camiasının oluşturacağı güvenli bir münazara ortamı oluşturulsa hoca buna katılır kanaatindeyim.
İnsiyator. . 05 Ocak 2019 12:32
MUSALLA TAŞINA uzanana Sormayacaklar Tarihselcimisin , Gelenekselcimisin, Akademisyenmisin, Cobanmisin, Sehirlimisin, Siyasetcimisin,Hocamisin, zenginmisin, nerelisin, ırkın nedir vb..sadece KİME İMAN ETTİN ,PEYGAMBERİN KIM,,ve NE YAPTIN. .bu kadar basit. .herkes Imtihanina ona göre çalışsin. Yolun sonunda bu var. .haaa atıp,tuta biliriz burada. Fakat kimseyi kandiramayiz orada. .Bizi, Bize ŞAHİT yapacaklar. Vesselam. !..
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 17:00
2
Bi de sırat köprüsünden geçmeklik var, 'İnsiyator. .'. İşin geleni seçmesen, nasıl olur?
Zekeriyya 05 Ocak 2019 12:30
Sizi anlamaya çalışıyorum. Şimdilik burda yazdıklarınızı okuyorum. Bende oluşan ciddi ilim ve güzel amel sahibi imajı zedeleniyor. Sizi Eleştirenin şahsiyetini bu kadar kaleminize dolamanızı yadırgıyorum.Yakıştıramıyorum. Eleştirdiği yanlışlara cevap verseniz, tırnak içinde ithamı ve cevabınız olsa daha güzel. Hem "fıkıh usulü ve ictihad alanında doktora/doktor unvanına sahibi" deyeceksiniz, hem "Allah vergisi zekâ" lazım diyeceksiniz. Kuranın tefsirini yazan bir alimin üslubü değildir. Alim üslup farkındanda kendini göstermelidir Saygılar
gürhan köse 05 Ocak 2019 11:55
editör biraz önce gönderdiğim yoruma isim yazamadım klavyede sorun varmış İsmim Gürhan Köse...yorumum isimsiz olmasın
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 11:53
mutezile'yi boşuna anlatıyorsunuz sayın yazar. yorumlardan gördüğüm kadarıyla islamcılar kelâm ve itikâdi mezhepleri çoktan tarihe gömmüşler, haberleri yok. mutezile abbasi halifelerinin anıları çoktan toz olmuş. islamcılar cahilliklerinden mi kötü niyetlerinden mi böyleler bilmem artık.
metin p. 05 Ocak 2019 13:03
4
itikad alanında mezhep olmaz,olmamalıdır.itikadın tartışması olmaz,olursa o itikad olmaz.kelami mezhep olur.çünkü kelam inancı savunmak için ortaya konur.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 19:50
2
metin p. itikadi mezhep yoksa şiilik nedir? peki sünnilik? ya mutezile? ya mürcie? peki sünniliğin selefiyyesi, eşariyyesi, maturudiyyesi?
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 11:43
Hocam bizde ki bu tenkit tespit eleştiri tavrı var ya nereden ne bulurum da iki laf edip ya da yazıp "hocaya nasılda çaktım" tavrıdır. O yüzdendir ki bu arkadaşlarda "Allah'ın dinini en iyi ben bilirim" den dolayı en ""iyi de ben savunurum" hali vardır. Bu ülkede Hocam hayatta neyi nasıl yapmamız konusunda karımızla nasıl yatarızı bile noktasından virgülüne kadar hadisiyle rivayetiyle paket din programı anlatan konuşurken ayn çatlatan sakallı gözlüklü bıyıklı böyüüük din alimlerimiz var. Size bu memlekette ihtiyaç yok Hocam siz gidin ilminizi Almanyada
metin p. 05 Ocak 2019 11:20
Hermenötik metodu hristiyan inançlı bazı aydınlar tarfından incilin hangi ayet veya bölümlerinin tarihi hakikatlere uyup uymadığını tespit etmek amacıyla ortaya atılmış bir ilim metoddur.Bizim öyle bir sorunumuz yok çünkü biz kuranı kerimin bize hiç bir ayeti değişmeden bize intikal ettiğini bilyoruz.onun için bu metodla amel etmek bir zaman ve emek kaybıdır.Hocama bir tavsiyede bulunacağım.Hz musa a.s. ile firavun kıssasında firavunun her bir şey dediğinde musa a.s. ona cevap vermeyip kendi tebliğine devam etmesini bir ilmi metod olarak öneririm.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 11:57
7
Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle demiştir: “Andolsun ki recmetme ayeti ve yetişkin kişiyi on defa emzirme (sebebi ile nikahlamanın haramlığı) ayeti indi. Andolsun ki bu ayetler karyolamın altında bir yaprakta (yazılı) idi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vefat edip biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ölümü ile meşgul olunca, evde beslenen koyun veya keçi girip o yaprağı yedi.”
metin p. 05 Ocak 2019 16:24
1
sayın karar okuru;aktardığınız hadis hakkında bir çok hadis alimi tartışma yapmış,sonunda bu hadisin illetli yani problemli olduğuna karar vermiş,bizzat kuran ın kendisi Allah tarafından korunacağı v.b. ayetlerle teyid edilimiştir.Kuran ile hadis tenakuz gösterirse Kuran tercih edilir.Bilfarz o hadisin sahih olduğunu kabul etsek bile bu kurana bir halel getirmez.Çünkü o takdirde Cenabı hak teala hazretlerinin o ayetlerin kurana dahil olmaması gerekir gibi bir takdirde bulunduğunu anlarız.Burada mevzu bahis olan bizzat kuran diye bildiğimiz metnin değiştirilemez ol
metin p. 05 Ocak 2019 10:55
Şu tarihsellik mi tarihselcilik mi batılıların hermenötik metodunun revaç bulmasından önce yoktu tespit ettiğim kadarıyla.Aynen diğer batılı yüzlerce izm gibi bize batıdan gelme bir taklitçilik.Halbuki Allah kitabını gönderdiğinde onun anlaşılması için gereken bütün metodları bizzat kurana dahil etmiş.Bütün bir tarih boyunca müslümanlar kurandan mahrum olarak yaşadılar da siz mi en iyi anladınız kuranı üstadım.Hermenötik metoduna ihtiyacımız yok çünkü kuranın Allah kelamı olmasından zerre kadar şüphe etmiyoruz.
Halil 05 Ocak 2019 10:21
Al sana bir tartışma yazısı daha.Bu başarılı kalem ve üslûpla gönülleri toparlayıcı, tesânüd ve teâvünü artırıcı yazılar yazılsa daha faydalı olmaz mı?Ne oldu şimdi, yine herkes birbirini zedeleyecek.Bu tür yazılardan İslâm adına bir hayır çıkmıyor vesselâm...
Aynı Dergi'de başka bir yazarın "...Kur’an Lafzı Allah’a Ait Değil mi?" başlıklı ve Sayın Mustafa Öztürk'ün fikirlerine karşı bir eleştiri yazısı daha var.Tartışmanın niteliğinin artması ve hayırlara vesile olması için onun da değerlendirmeye alınmasın da yarar var! Hoca makalenin birini eleştirirken, diğerine hiç değinmiyor! Neden? Yer kıtlığı mı? Bunu başka bir zaman mı dikkate alacak? Yoksa neden eleştirilerin tutarlılığı/yerindeliği ve isabet payının yüksekliği mi?
KARAR OKURU! 05 Ocak 2019 09:54
Cahil diye nitelemeye çalıştığınız kişiye cevap vermek zorunda kalmanız bir tenakuzdur. O yazıyı okuduk ve o yazı tenkit değil tespit yazısıydı. MUSTAFA bey, küçümseyici tavrınız sizi küçültüyor. Bilginize.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 11:13
7
Okuduğunuzu anlama sıkıntısı var belli. Makalenin daha ilk cümlesini bile anlayamamışınız.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 09:41
Hocam döktürmüşsünüz yine...Selamlar...
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 09:32
Hocam farklılık her zaman mozaikte olmuyor ahlaki alanda da farklı seviyeler var. Vereceğiniz kısa cevaplar yada yazılarla insanların ahlak seviyesini yükseltemezsiniz. Ben derim ki siz ilmi değeri olabilecek insanları ve eserleri nazar_ı itibara alın. Böyle kurma kolu olan "akademisyen" lere cevap vererek hem kendi vaktinizi hem sizi takip edenlerin vaktini zayi etmeyin. Allah yar ve yardımcınız olsun.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 09:11
Bunlar tarih boyunca olan şeyler hocam aldırmayın çünkü bir cahili yenemezsiniz sizden çok istifade ediyorum çalışmalarınızın devamını bekliyorum yeni bir soluk yeni bir ses yeni bir aşk gibi yaklaşımınız Allah hepimizin sonunu hayır etsin
okur 05 Ocak 2019 08:46
ilber hoca da cahil diyor ama onun deyişi şaapmıyor. demek ki aslolan tavır ve üslupmuş. ben bunu giresun damarına bağlıyorum. genel olarak mustafa hocada bir kestirip atma tavrı var. ilmine bir şey dediğim yok. yazıdan sinirli olduğu anlaşılıyor. halbuki üslubunu yumuşatsa daha tesirli olur.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 07:51
yanı yaşar nurimiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun. ama çok uzun soluklu olmaz. taklit nihayetinde. tutmaz yani
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 10:15
9
Siz boyle devam edin, yakinda siz de nefes almaz duruma dusersiniz. Siz olmasaniz bile cocuklariniz.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 07:43
oy verdiğin iktidar sırf kendini eleştiriyor diye alparsla kuytulu içeri attı o bile senin kadar ağlamadı be. bana öyle diyorlar bana böyle diyorlar. ne yapacaklardı ayetlerle dalga geçen adamın elini mi öpeceklerdi
musto 05 Ocak 2019 11:24
7
İŞLERİNE GELDİĞİNDE BAKARA, MAKARA DİYEREK DALGA GEÇENLER BİLE AKLANDI BU ÜLKEDE NE YAPTINIZ.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 14:37
3
Show Man oldugu icin olmasin. Cahillerin ilk yaptigi is bagirip cagirmaktir.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 16:36
1
ben hiç oy vermedim mesela sizin gibi siz ne yaptınız ya da hocanız ne yapmış. akpnin yaptığı zulümdür demişmi bir gün
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 05:55
Sn. Öztürk, sadece bir islam aydını değil, çok nazik birisiniz. Ben olsam geçen yazınıza değinir, tekrar cahillerle tartışmayın kazanamassınız derdim. Türkiye’de bu eğitim sisteminde birçok akademisyen kolayca yada bilgi aşırımıyla doktor, profesör olabilir ama bu onları cahillikten kurtarmaz, onlarla tartışmaya değmez derdim.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 14:38
2
Bak dogru kolayca Prof olabilir
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 02:50
biri kalkar yazar allahın ne bileyim kırk ıspatı öteki kurandan atom çıkartıyo beriki denizim yarılmasının bilimsel bilmem neyini anlatıyo kimi zülkarneyni uzaya çıkarıyo beraber yiyip içip geri dönüyo sonra bitane ateist çıkıyo hepsini çırpıştırıyo bunlar böyle ebele bübele gözler pokemon gibi kalıyo ya arkadaş adam elli yılını vermiş mikroskopa bakmaktan gözü çıkmış bu adamın karşısına bi tane hoca koyyolar güya prof adamı dellendiriyolar nefret bi şey oluyo kırk ılda bir bi yaşar bi mustafa çıkar onlarıda aynı güruh uğraşta dur bid
Sayın Öztürk size verile cevaplar karşısında "benim oğlum bina okur döner döner gene okur" misali davranıyorsunuz. Önce sakin olun. Muhataplarınıza üçüncü sınıf racon keser gib cevap vermeyin. Size cevap veremek günah-ı kebair midir?
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 08:13
5
E yani adama o kadar ağır saldırıyorlar ki bir yere kadar dayanıp tekrar kaleme sarılıyor.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 10:18
0
Pir piskopat tarafinda illada oldurulmesi mi gerekir. Tabiiki ortaligi velveleye vermak gerek.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 02:30
amaç insan araç kuranmı yani allah insanı eğitmek ahlaklandırmak için araç olarak kuranı kullanmış ama bugün kuran amaç insan araç gibi bi poradoks oluşmuş ve saçmalanmış bu saçmalık daha baya bi uzar gibi bu gemi yapıp denizi alttan ittirmeye benziyo o kadar saçma ki bi acayip bu çamaşır makinesini yan yatırıp altına tüp koyup çamaşır kaynatmaya benziyo allah akıl fikir versin kimi dr kimi prof kimi doç bunlar bide maaş alıyo sorsan dini biliyo hocam sen bunların hangi birine cevap verecen sen sen yaz biz okuyoz boş ver
Ebu Zerr 05 Ocak 2019 02:25
Engizisyondan kaçış yok. Dinden soğumak ve soğutmak, deizm, feminizm, sekülerizm aldı yürüdü. İnsanlar din adına ortaya çıkan ve aklını kiraya veren batıl zihniyetler yüzünden camilerden soğudu. Dindar insan mı kaldı diye şüphe hakim. Spinoza, Descartes bile burada bunlar karşısında aciz kalır. Ve ayrıca bugün olsalardı eğer Ebu Hanifede, İmam Maturide sürgün yerdi, itibarsızlaştırılırdı, işkence edilirdi, tehdit edilir veya katledilirdi. Hakkı ve hakikati vede insndığını söylemenin bedeli bu. Ama geri dönüşümüz yok hocam. Sonuna kadar yanı
Turgay 05 Ocak 2019 10:43
1
Dini eğitim almadım evet Kuran'ı okurum çoğu ayeti ezbere manası ile bilirim yani ortalama bir müslümanım. Ama son zamanlarda okuduklarım beni hayrete düşürdü. Adını andığınız Ebu Hanefi nasıl ölmüş, Buhari hatta İmam Şafi onun için neler demiş ayrıca bu şahıslar nasıl ölmüşler Taberi nasıl ölmüş bunlar benim bildiklerim bilmediğim daha nice kişiler vardır. O zaman haklı olarak bu dini sorgulamaya başlıyorsunuz. Sonuç mu ülkede ateizm ve deizm çığ gibi artıyor. Artmasa şaşardım zaten. Düşünebiliyormusunuz bu çağda insanları düşünce
karar okuru 05 Ocak 2019 02:12
peki şöyle desek kuran evrensel olarak tarihseldir yada tarihsel olarak evrenseldir desek zaman kavramını biraz esnetsek zaten naslar sabit tamam sıkıntı yok bu gün peygamber gelse ey iman edenler araçlarınızı özürlü insanların kullandığı kaldırım yokuşlarına bırakmayın dese 2050 yılında kaldırımsız yol anlayışına geçilse şimdi nasıl olacak zorla kaldırım mı yapacağız bilinç oluşmuş insanlar kurallara uyuyor ama metinde ayet duruyo diye insan insana zulm edebilirmi bunu allah bilmezmi yada insan düşünemezmi bu gün haçcı bile içtihatla kaldır
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 13:18
3
2.12, Seküler kafayla burnunu bu işlere sokma.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 02:09
Bu kadar kızılacak bir şey değil. Size katılmıyorlar, yanlış ya da haksız eleştiriyorlar. Haysiyet cellatlarına denk gelen tek siz misiniz? Bakınız görüşünü açıklayan ama mevcut iktidarla ters düşmekten mütevellit iki insan içeride şu an. Ebu Hanzala ve Kuytul. Ben herhangi bir yazınızı görmedim. Oysa onlar da mağdur ve sizin gibi haksızlığa uğramış durumdalar.
Salim 05 Ocak 2019 05:39
3
Onlar mı mağdur! Demek İşid mağdur öyle mi? Bu zihniyet fetö zihniyeti değil de ne? Mevcut iktidarı eleştirmek değil onun adı, hele ters düşmek hiç değil. Mustafa hocanın ilmi tesbitleri var siyasi değil. Hocanın ne ilgisi var onlarla.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 07:47
9
05:39 al işte kendileri insanları linç ediyorlar, bide utanmadan ağlıyorlar. o işid dediğiniz adam işidin ölüm listesinde. siz fetöyle koyun koyuna gezerken o adam fetöyü eleştiriyordu. nerenizden uyduruyorsanız. çok güzel itiraf gibi yorum olmuş yemin ediyorum. dursun burda ibretlik. öztürkçüler ağladıkça gelip bu yorumu okusunlar.
Deli Emin 05 Ocak 2019 02:07
"Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik bırakır"Yunus/100 .! Yalan mı!Herşey ortada. Hocam,provaktif,ajitatör,koğucu, müfteri tiplerin sosyoekonomik ve siyasi ortam ve müktedirle olan ilişkisine dikkat.Üredikleri ortam bu.Akıl ve özgürlüğü savunan Mütezile alimlerin Abbasiler MİHNE döneminde Ahmet B.Hanbel ve taraftarlarına yaptıkları paradoks mu!Adilliği savunurken Zalimleşmek neden? Ahlaki,ilkeli,cesur ve özgür olmak meselesi! Bu özellikte olmayanlar tipler, fitne ateşini yakar ve muktedire selam çakar. Muktedirin bu konuya ilgisine dikkat.Saygıla
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 01:02
Kıymetli hocam ,yazılarınızı ilgi ile okuyoruz bazende elestiriyoruz ,Allah sağlık sıhhat versin.
Hz Yunus, " söz ola kese savaşı " söz ola kestire başı" buyurmuş.Rahmetli Y.N Öztürk yıllarca, terevih 8 rekat, icabında tesettürsüz namaz kılınır vb dedi durdu Bugün teravih 20 rekat namaz tesettürlü kılınır.Amma soğutup uzaklaşanların faturası boynunda.'Yel kayadan ne koparır.' Eynel meferre yaa Öztürkler.
Ebu Zerr 05 Ocak 2019 02:29
4
Evet teravih 8 rekattır. Ve farzda değildir. Evet tesettürsüzde namaz kılınır. Aç bir daha oku. Sorun buysa eğer. Sen orada kal.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 07:50
4
bak ebu zerr hoca vermiş fetvayı. ula tesettürsüz dışarı çıkmayın diyor ayet adam namaz kılabilirsin diyor. kimse farz demediki zaten. kendileri söyleyip kendileri itiraz ediyor
Kul 05 Ocak 2019 00:31
Tamam anladık Mustafa bey, Spinoza ve siz Kutsal kitapları, özellikle "buzağı" örneğinde Peygamberimiz den ve Hz. Musa dan daha iyi anlıyorsunuz...Tabi Peygamberler " Tarihselciliği" nerden bilecekler, o dönem sizin gibi "ilim adamları" yoktu ki....!!!
Sinan 05 Ocak 2019 01:35
4
Siz, ya Mustafa Öztürk'ün sözünü ettiği ''Dr.'' unvanlı kişisiniz, ya da anlamak için değil suçlamak için okuyan birisiniz bayım.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 02:22
4
Başlıktaki ismin" kıl"olması gerekiyor.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 02:37
4
Bu tür dergilerin neden fazla yaşamadığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.dr ünvanı almak bu kadar kolay mı.hocamızın bütün kitaplarını okudum dr.ünvanlı şahsın beyanlarına makalenin sonunsonundaki tesbit belagat harikası olmuş.Birde aynı minvalde şen ocak vakası var ruh ikizleri gibi.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 08:57
2
Peygamberler için tarihselcilik mevzuu bahis değil ki. Onlar içinde bulundukları zamanı tefsir etmiş. Biz ise tarihsel anlamdan hareketle ne söylendiğini çıkarıp bugüne ne söyler üzerinde duruyoruz.
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 10:25
5
Dogru, o donemde ilim adamlari yoktu. Su anda da ilim insanlari bu topraklari terk ediyor.
Kul 05 Ocak 2019 14:30
0
Ben o "dr" değilim. Ben sadece, Sayın Öztürk ün yazılarında felsefe ve kelam bilgisi var diye, bilgiyi kutsallaştıran insanlara peygamberlerimizin kitap yorumlarında hata olamayacağını, çünkü Vahiy lafzını peygamberlerin kendilerince yorumlayamayacağıni, anlatmaya çalışan bir kulum.
Kul 05 Ocak 2019 18:05
0
Düşünebiliyor musunuz? Yukarıda beni eleştiren Peygamberin bu dönemi öngeremediğini, tarihselcilerin o dönemde olmadığını söyleyecek kadar, peygambarlerin Allah ın elçisi olduğunu kıyamete kadar peygamber mesajının geçerli olduğu olgusunu bile anlamayıp, bugünkü bilgiyi üstün görüyor. Vahyi idrak edememiş, ne tuhaf?
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN