Back To Top
Laf anlatmak ya da deveye hendek atlatmak…

Laf anlatmak ya da deveye hendek atlatmak…

- A +

Geçen haftaki yazımda malum evrim tartışması ve dinî açıdan bu tartışmaya yaklaşım tarzı hakkında farklı bir perspektif ortaya koymaya çalışmıştım. Konuya girişte, evrim teorisine karşı çıkan kimi akademisyenlerin meseleyi siyasi ve ideolojik argümanlarla ele almasındaki sakatlığa dikkat çekmek için, Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin hem sübut hem delalet yönüyle problemli olduğu değerlendirilen “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak” rivayetinden hareketle İslam tarihindeki tüm fırkaları bir şekilde yetmiş üçe denk düşürmek ve bunlardan yetmiş ikisini cehenneme gönderip yetmiş üçüncüsünü “fırka-i nâciye” (cennetlik fırka) ilan etmek maksadıyla kaleme aldığı el-Fark beyne’l-Fırak adlı eserinden bir ifade aktarmıştım. “Ehl-i Sünnet yeryüzünün hareketsiz/sakin olduğu hususunda icma etmiştir. Bunun aksini savunanlar materyalisttir” şeklindeki bu ifade, bilimsel bilgi konusu olan bir mesele hakkındaki siyasi, mezhebî ve ideolojik bir önyargının nasıl da sahih bir itikat/inanç umdesi gibi sunulabildiğine ve bunun aksini savunanların nasıl da materyalist diye kodlanabildiğine dair ibretlik bir örnekti.

Evrim konusundaki yazımla ilgili yorumlardan anlaşıldı ki birilerine laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan çok daha zordur. Yine aynı yorumlardan anlaşıldı ki Bağdâdî’nin ifadesiyle örneklendirdiğimiz skolastik zihniyetin bugün de hayli taraftarı vardır. “Yeryüzü sabit midir, hareketli midir?” gibi bir meseleyi dine veya din referanslı bir ideolojiye bağlayarak izah etmenin ne tür bir sonuca müncer olduğu hakkında az çok bir fikir vermesi için aktardığımız mezkûr ifadenin hiçbir işe yaramaması, bizim de içinde doğup büyüdüğümüz muhafazakârlığın artık kendi doğrusundan başka hiçbir görüşe tahammül edememezlik yönünde evrim geçirdiğine ilişkin bir gösterge olması bakımından kaygı uyandırıcıdır. Ayrıca “Evrim meselesini materyalizm, pozitivizm bağlamından soyutlayarak ele almak anakronistlik, basiretsizlik, kifayetsizliktir” şeklindeki yorumlar kimi okuyucuların “okuduklarını anlayamama” gibi bir sıkıntı yaşadıklarına işaret etmesi bakımından oldukça manidardır. Okuduğunu anlamama sıkıntısına ya da sadece kendi bildiğini okuma alışkanlığına rağmen, “Her şeyin hakikati bizden sorulur” iddiasında bulunmak bizim muhafazakâr camiada sık rastlanan bir hastalıktır ve bilindik immün sistem hastalıkları gibi bu hastalığın da asıl sebebi ve radikal tedavisi maalesef henüz bulunamamıştır. Kanımca her iki hastalık türünün de yüksek gerilim ve stres kaynaklarıyla ilgili olması yüksek olasılıktır.

Evrim bahsine dönersek, bir teori velev ki birileri tarafından pozitivizme payanda olarak kullanılmış olsun, söz konusu teoriyi bu operasyonel kullanımdan bağımsız olarak değerlendirme imkânı yok mudur? Kur’an geçmişte Hâricîler, günümüzde DAEŞ gibi teröristler tarafından “şiddetin kutsal referansı” olarak takdim edildi diye, “Kur’an şiddet kitabıdır” demek mi gerekir? Bir teoride ya da materyalist bir bilim adamının bilimsel birikiminde biz Müslümanlar açısından da kıymet ifade eden bir içerik bulunması muhal midir? Her şeyi mutlaka bir ideolojiye raptederek değerlendirmemiz vacip midir? Bir an için kabul edelim ki evrim teorisi bağlamsal olarak materyalizm ve pozitivizmin değirmenine su taşıma işlevine sahiptir; peki o halde İbn Miskeveyh’ten İbn Haldûn’a, Bîrûnî’den Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya kadar onca İslam mütefekkirinin şu veya bu şekildeki evrim lehinde konuşması acaba hangi bağlamda, hangi ideolojiye hizmet etmiş olabilir? Yoksa onlar da evrim lehinde konuşmakla materyalizmin tuzağına düşen birer basiretsiz ilahiyatçı(!) kategorisinde midir? Klasik dönem İslam düşünürlerinin evrim lehinde konuştuklarından söz etmek, onları modern çağdaki evrim teorisinin kurucu figürleriyle aynı kadraja sokmak gibi bir anakronizme (tarih ıskalaması) değil, evrim karşıtlığını din üzerinden temellendirme çabasının çok yeni bir durum (bidat) olduğunu anlatmaya, dolayısıyla bu konuda dini dayanak kılmaya çalışanların özellikle Evanjelist Hıristiyanlarla “kompleksli inanç” noktasında buluştuklarını vurgulamaya yöneliktir. Bu sebeple, “bağlamsızlık” ve “anakronizm”den dem vuran “çokbilmişler”in evvel emirde okudukları yazının metin içi bağlamını anlamak durumunda olduklarını belirtmek gerekir.

Kısacası, evrim teorisinin ideolojik angajmanlardan bağımsız olarak ele alınması pekâlâ mümkündür. Bu teorinin kimler tarafından hangi saiklerle kullanıldığı apayrı bir bahistir. Kendi adıma söylersem, evrim meselesi bağlamında sürdürülen kısır çekişmeler ve ideolojik didişmelerde taraf olmak mecburiyetinde değilim. Yine kendi adıma söylersem, Allah’a meydan okumayı kendine vazife bilen ve “Bilim dinin panzehiridir” diyen çevrelere karşı “Kur’an’dan bilim fışkırıyor” gibi naif bir iddiayla ortaya çıkıp milleti din-bilim ilişkisi konusunda birer merak sapkını hâline getirmeye çalışanların dolmuşuna binmek zorunda da değilim. Din dindir, bilim bilimdir. Kaldı ki geçmiş asırlarda Kur’an’dan bilim çıkarmak ve bunu din ulemasının ortak görüşü olarak sunmak gibi çabaların hem Bağdâdî’nin el-Fark’taki ifadesinde hem de Fahreddîn er-Râzî ve Celâleddîn Mahallî’nin tefsirlerinde görüleceği üzere ne tür sonuçlar verdiği iyi bilinmektedir. Son söz olarak belirtmek isterim ki atadan miras olarak devralıp ideolojik kabullerle yeniden formatladığımız Müslümanlıktan skolastik bir hegemonya devşirmeye çalışmaktan vazgeçip hem daha çok okuyup araştırıp düşünerek hem bütün insanlığın birikiminden istifade ederek ve hem de tüm insanlık âleminde özgürlük, barış ve huzurun çoğalması için didinerek yeni bir medeniyet inşa etmekle mükellefiz. İbn Miskeveyh, İbn Haldûn, Bîrûnî gibi mütefekkirlerimizin bize bıraktığı mirasa yakışan varislik tam da bunu muciptir.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
zafer 30 Ocak 2017 20:54
"Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!" (İnsan Suresi 1. âyet) ... bu âyet iyi araştırılmalıdır hocam...
hüseyin doğan 30 Ocak 2017 18:44
Kur’an geçmişte Hâricîler, günümüzde DAEŞ gibi teröristler tarafından “şiddetin kutsal referansı” olarak takdim edildi diye, “Kur’an şiddet kitabıdır” demek mi gerekir? demişsiniz. ama fetö üstünden bütün cemaatlere aynı muameleyi de yine siz yapıyorsunuz! bu ne lahana turşusu sayın hocam?
KARAR OKURU 31 Ocak 2017 13:06
0
Peki cemaatlerin ortak arızalarını söylemeyelim mi ?Cehaletin biri bin para yanlışlıkları görmezlikten mi gelelim? Hepsi sütten çıkmış ak kaşık mı? Bünyeye girmiş enfeksiyon üreten virüsü temizlemeyelim mi?
KARAR OKURU 31 Ocak 2017 14:43
1
''Cemaatlerin hepsinin köküne kibrit suyu dökelim '' diyenler Kurancılardır. Sen 30 ağustos CNN TÜRK teki tarafsız bölge programını objektif bir şekilde izle bakalım. Mustafa Öztürk hocanın söylediği Tekke ve zaviyeler kanununu getirelim şeffaflaştıralım görüşüdür.
aciz kul 30 Ocak 2017 13:41
Dolu kabı doldurmaya çalışmak abesle iştigaldir. Hocam açıkça yazdığını anlamayana yeniden izah etmek nafile çabadan başka bir şey değil. Kureyş'in en bilginlerinden biri olan Amr İbn-i Hişam (Ebu Cehil) gibilerini Resulullah (S.A.A.V) bile ikna edememiş siz mi ikna edeceksiniz. Kendinizi üzmeye değmez. Size düşen anlatmak siz de bunu yapmışsınız hücceti tamamlamışsınız. artık bunlarla vakit kaybetmeyin.
güven 29 Ocak 2017 00:29
Evrim teorisinin dinle bir ilgisi yok. Tıpkı atom teorisi gibi. Bununla beraber eğer yaratıcının canlıları evrim teorisi gibi milyonlarca yılda iğneyle kuyu kazar gibi sudaki bir canlıdan töbe haşa güçlükle evire çevire yarattığını düşünüyorsanız evrim teorisini bile mantıksız bulan ben bu düşünceye ancak katıla katıla gülesim gelir.
Hikmet 28 Ocak 2017 21:41
Y.Nuri Öztürk'ün Halk Tv de Dedem, dediği İbni Miskeveyh (Batıni Şii İsmaili) İhvanüs Safa (Tapınak Şövalyesi Masonlar) üyesidir. (Büyük Larousse Milliyet) 52 Resailin birinde İnsanların Hurma ve Maymundan geldiği yazılıdır. Sofasotaları Bağdattaki Beytül Hikme İon Filosofyacılarının kitaplarından alınmış olsa gerektir. Kuranda geçen MESH (EVRİM) ise tam tersine Davud as zamanında Maymun, Domuz, ve Tağutlara dönüştürülen Yahudi balık avcılarından bahseder. (Araf 155-167, Maide 60, Bakara 13...) "Allah bir şey yaratmayı irade ederse Ol, der, oluverir." (Yasin 82, Bakara 117) Kuranın ayetleri Kıssalarında Tarihsel olduğu gibi aynı zamanda Evrensel öğüt vericidir anlamak isteyenler için. Ama nefis insanları bilgiçliğe yönlendirir. "Ve (hakkında) ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme (karışma) (açıklamaya çalışma)! Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi, ondan (takfu’dan) mesul (sorumlu) oldu (mesuldürler)." İsra 36
vedat 28 Ocak 2017 19:58
Bu konuya nasıl yaklaşılmalı? Mesela ; İslami anlamda evrimden ne anlamalıyız, yaradılışın farklı yolları olarak anlarsak, bunun ispatı gerekmez mi? Mesela; insanın maymundan türediğini iddia eden ateist materyalist evrimcilere karşı , bizim söylemimiz ne olmalı? Bu konuda bize soru sorana nasıl bir açıklama getirmeliyiz, bu konuda ikna edici ne gibi argümanlar sunabiliriz? Bence bunun üzerine düşünmeliyiz.
KARAR OKURU 28 Ocak 2017 23:18
0
istersen ibni sina gibi yapıver. dinle ilgili düşünürken dinin kurallarına göre, bilimle ilgili bir konuda düşünürken de bilim kurallarına göre düşün. ikisini birbirine karıştırma. dinle bilimsel bir gelişmeyi açıklamaya çalışma. belki de dindeki söylenileni sen yanlış anlamışındır da bilim ispat ettiğinde, "ha bak kuranda yazan tam da buydu" diyebilirsin. "yağmur nasıl yağıyor?" sorusunun cevabını fıkıh kitaplarında araman gibi saçma bir durum seninki.
Bir okur:) 28 Ocak 2017 15:22
Hocam genel kabulün aksine bir şeyler söylemenin zorluğu vakıadır. Bu yüzden lütfen şikayet etmeyiniz, doğru bildiğinizi yazmaya devam ediniz.
Seval Yıldırım 28 Ocak 2017 14:20
Bence Mustafa hocam bu kıvrak zekası ve 1400 yıllık islami ilimler müktesabatına olan hakimiyetiyle işi layıkıyla yapacağı Avrupada bir üniversitede yapmayı düşünsün. Türkiyede yıllarca kemalist baskının sonucu yer altına çekilen , yeterince oksijen ve güneş ışığı almadığı için beyni küçük kalanlara bir şey anlatamaz. Aşağıda yorumculardan biri yazmış .Doğru iş yanlış insanlar ve ülke. Bende katılıyorum Hocamın o kıvrak zekasına yazık Uğraşmasın bunlarla.
KARAR OKURU 28 Ocak 2017 13:24
Okuuuur Okuuuuur! Evrim meselesini hocanın Kuran ayetlerine bağladığı gibi bir mucizevi sonucu sen hangi yazıdan çıkarmayı başardın. Allah nazardan saklasın seni "OKUR"um.
O k u r 28 Ocak 2017 21:22
2
Hoca ilk makalesinde şöyle diyor: "Kısacası, evrim teorisinin ideolojik angajmanlardan bağımsız olarak ele alınması pekâlâ mümkündür." Bu sözü söyleyen ya evrim konusunda, ya da Kur'an hakkında cahil demettir. Mustafa Hoca için Kur'an cahili demek hadsizlik olur. Ama belliki evrim meselesini ideolojiden uzak bilimsel bir çalışma zannediyor. Yoksa "Tanrısız bir yaradılış hikayesi" olan Evrim Teorisi için, Kur'an'dan bağımsız konuşmalı demek mümkün müdür?
KARAR OKURU 28 Ocak 2017 13:21
Ayıptır, yazıktır. Hoca evrm meselesini dine bukaşrırmayın diye iki haftadır yazıyor; "OKUR" rumuzlu okur kusura bakmasın ama "ben deveyim, hendek atlamamaya yeminliyim" dercesine yorum yazıyor.
O k u r 28 Ocak 2017 21:42
2
Tanrısız yaradılış hikayesine, Tanrı ne karışır demek, yanlıştır diyoruz. Hepsi bu. Laf anlama konusunda deveye hakaret oluyor galiba.. :)
Vanlı 28 Ocak 2017 13:09
Allah size sağlık ve sıhhat versin Muhterem Hocam. Sizi beğeni ile takip ediyorum, Allah için sizi seviyorum. Van'dan selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.
KARAR OKURU 28 Ocak 2017 13:03
bu yazılar çölde vaha gibi. fikir var cesaret var seviye var. Allah razı olsun hocam karar'dan da Allah razı olsan
Bahadır. 28 Ocak 2017 23:35
2
çölde serap görmeyesin, gözlerini ovuşturda tekrar bak...evrimin esası gerçek olan ALLAH.ın varlığını bu safsafata ile evirmek çevirmek ve sonunda devirmek insanları boşluğa ve sömürmeye yöneltmek. bu fikri ortaya atan darwinin yüzüde harbiden maymuna benziyor......
O k u r 28 Ocak 2017 12:30
Modası geçmiş bir mevzu hakkında ne ilmi ne dini hiç bir kıymeti olmayan iki makale yazın, sonrada anlaşılmamaktan dert yanın. O zaman anlaşılmaktan ürken bir uslüpla yazmayın. Evrim bir teoridir. Ve seküler bir aklın ürünüdür. İddiası insan yaradılışının semavi kitaplarda anlatıldığı şekli ile olmadığı, maymunun tekamülü ile meydana geldiğidir. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz açıkca yazın. Deveye hendek atlatmaya uğraşmayın. Bir de evrim teorisine Kur'an ayetleri ile destek olmaya çalışmayın. Bu evrim teorisini ortaya atanlara ssygısızlık olur. Çünkü onlar, Tanrısız bir yaradılış hikayesinin peşindeler.
KARAR OKURU 28 Ocak 2017 13:34
1
Evrim teorisine kuran ayetleriyle destek olmaya çalışan Caner Taslamandır .Mustafa hoca değil, daha bunu bile anlamamışsın.Çok yazık.
KARAR OKURU 28 Ocak 2017 14:31
1
Bütün bilimsel bilgiler zaten teorilerden oluşur. Teori dışında bilimsel bir bilgi var mı? Bu teorileri ister kullanırsın ister kullanmazsın. Sana kalmış. Kullananların başı arşa değdi. Kullanmayanlar sefalet ve adaletsizlik içinde birbirlerini öldürüp, "halimizin müsebbibi bilimsel teorileri kullananlar!" demekte.
A.A. 01 Şubat 2017 13:43
2
Bu adam maaşlı troll. Gazetedeki tüm yazarların her makalesinin altına çökmüş "reisçi tip islamizm" ideolojisini kusuyor. Hem kendisi hem de içinde debelendiği düşünce dünyası skolastisizmin dibine vurmuş, haberi yok. Kendisinin ettiği lafların tutulacak tek bir yeri yok, başkasının makalelerine kıymetsiz diyor.
KARAR OKURU 28 Ocak 2017 11:50
Sayın Mustafa Hocam; Yazınızız yazmış olduğunuz için en çok çoçuklarım ve torunlarım adına size teşekkur ederim. Her zaman saklayacağım ve izninizle her zamanda sizden bahsederek gençlere sunacağım bir yazı. Günümüzde İslamın tüm tarih boyunca ve tüm kavimlere indirilmiş olan tek ve hak din olduğunu unutup sadece son peygamber peygamberimize indirilen mesajla sınırlayarak dar bir çerçeveye hapis edenlere gerçeği sunan bir yazı. Sizinle ve değerli okurlarınızlaizninizle şu tecrübemi ve çıkartığım sonucu paylaşayım. Ben uzun yıllar Yurt dışında yaşadım. Bu süre içinde ne yazıkki her şeyi öğrenmeye zaman ayırıp kuranı öğrenmeye zaman ayıramadım. O nedenle kitabımızda yazan tüm kavimlere bir peygamber ve tüm kavimlere ayni mesajın yollandığı bilgisine geç ulaştım. O nedenle bana İslamı soranlara çevremde Müslüman olup o ülkelerde bilim ve gerçek islami yaşamdan uzak yaşayanlara bakarak sizin dininiz size bizimki bize deyip mesafeli kaldım. Şu sizin yazdıklarınızın idarakine daha ereken varabilseydim bir çok insanın hidayete ermesine vesile olur bir çok arkadaşıma en büyük iyiliği yapmış olurdum. Tekrar teşekkurler emeğiniz ve ışığınız için.
ayşe 28 Ocak 2017 11:03
Mustafa bey, onların evrimle problemleri var çünkü evrilmemişler, bu kadar basit. Sizin gibi ilim irfan sahibi insanların memleket için karar alma mekanizmalarında bulunması gerek normalde ama bu memlekette hemen her alanda vasata bile ulaşamayanların hegomanyası var, dolayısıyla zor, yapının doğasına aykırı! Tüm bu cahilliğe karşı sabrınızı da takdir etmek gerekiyor...
Z. Yardım 28 Ocak 2017 10:52
Değerli hocam yazılarınızı Zaman Zaman sosyal medyada paylaştım. Beğeni ile okuyorum. Metafiziğin kör gözü ile bakmadığınızı ve bilimsel düşünce ile dinsel bakış açısını ayırdığınızı görüyorum. Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi de ancak böyle olur. Oda laikliktir. Din dindir,bilim bilimdir. Saygılar sunarım.
Seval Yıldırım 28 Ocak 2017 10:46
M.Öztürk hocayı neden çok seviyorum: Ekşisözlük yazarlarının isbetle belirttiği gibi bizi masa başında sözlükle Çağdaş Kuranlar yazan ''Kurancılarla'' kılı tüyü bize din diye dayatan gelenekçiler gibi uçlara savrulmadığı için. Bizi kırk katır mı kırk satır mı ya mahkum etmediği için.Evrim konusunda sizin ''Kuran ve Yaradılış'' kitabınız bana ilaç gibi geldi. Ben haftada iki yazı talebimi müsadenizle eğer sizi yormayacaksa yinelemek istiyorum .Videolarınızı izliyoruz Kitaplarınızı okuyoruz ama haftada bir yazı yeterli değil.Sağolun varolun hocam.İyi ki sizi tanıdık.Dua ile.
Cüneyd 28 Ocak 2017 09:00
Haftada bir gün yazmanız yetmiyor Hocam.2 gün yazmanız istifademizi daha çok arttıracaktır.Kitaplarınızı ve videolarınızı takip ediyoruz ama burada güncel konulara yaklaşımınızdan daha çok haberdar olmak istiyoruz.Allah'a emanet olun.
KARAR OKURU 28 Ocak 2017 08:47
Vay babam vay..Hocam bu iş böyledir..Adamı havada tutar tavada yerler .Bu iş ilim işi değil filim işi..Kac adamın var.yok adam şöyle kürsüye kurulunca bisürü adam topluyor.He he ha ha güle oynaya anlatıyor.. Allah sabır versin.Sayin hocam bu konu özelin de genel zaafınız da ortada..Ekonomik..Siyasi..hukuki ..dini meseleleri tartışırken de ayni degilmiyiz..Insan faiz ı tartışacak faizi bilmiyor..Siyaseti ve ilişkili olduğu zorunlu ilgi alanlarını bilmiyor siyaseti tartışıyor.. Neden Bilmek için okumuyor ki..o zaten biliyor.BILDİGİNİ OKURSUN OLUR BITER..BILDIGİNİ OYNAR.SIZ NE ÇALARSANIZ ÇALIN..Hayir çıkarmı...
KARAR OKURU 28 Ocak 2017 05:12
Hocam, Allah size sabır versin. İşiniz zor...
referandum 28 Ocak 2017 04:02
Hocam bir haftadır yazınızı bekliyordum heyecanla fakat konu yine evrim!! Geçen haftaki yazınız çok anlaşılır ve açıktı. Evrim tartışmasının kabak tadı verdiğini kendiniz söylediniz. Anlamak istemeyen anlamayacak yine. Başkanlık hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Geçmiş a politik programlarınızı izliyorum şimdi. Siyaset her zaman daha eğlenceli gelmiştir. Şunu anladım bu ülkede fetö den sizin kadar iğrenen başka biri daha yok! Varolun.
Fer 28 Ocak 2017 03:50
Hocam sizin işiniz çok zor, doğru meslekte, yanlış ülke. Yada kitlenizi değiştirin en iyisi ... Sizi okuyanlar anlamıyor, sizi anlayacak olanlar başka gazete okuyor, ben herkesi okuyorum çünkü uyuyamıyorum, Karar gazetesi yazarlarına yapılan kendi mahallenizden linçi görünce, bunlar bana ne yapmaz diye uykularım kaçıyor, uykum kaçınca herşeyii okuduğum için sizi de okuyorum. Sonumuz kötü emin olun. Hepimiz aynı sandalda kaçmaya çalışacağız, çocuklarımızın cesedi aynı kıyıya vuracak. Ha o arada Türkiye'nin dostları Viyana'da toplanıyor olur herhalde ama tüm bunların sebebi 'Cahiliye Devri' sonucunu daha görmedik...
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN