KPSS'ye girip kadro bekleyenlere müjde: Bakanlık, 91 personel alımı gerçekleştiriyor! Başvuru sayfası açıldı

KPSS'ye girip kadro bekleyenlere müjde: Bakanlık, 91 personel alımı gerçekleştiriyor! Başvuru sayfası açıldı

Kamu personel alımı 2023 yılında tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sayfası...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 91 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

1) Adaylar, 18 Eylül 2023 Saat 00.00 - 29 Eylül 2023 Saat 17.00 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adayların, sadece bir başvuru hakkı olacaktır.

3) Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4) Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine YÖK'ten alınmış denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında 'Denklik Gösterir Belge' alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5) Adaylar; sertifika, belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

7) Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

8) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

9) Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

1) Başvurulan pozisyon için aranılan niteliklere uygunluk yönünden yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubundan 60 ve üzeri puan alanların sıralaması esas alınmak suretiyle her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3) Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

4) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, www.uab.gov.tr web adresinden ilan edilecek olup kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecektir.

6) Belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

7) Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-atama sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Adres: Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek Çankaya/Ankara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Telefon: 0312 203 10 00 / 1260-1309-1332-3199

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR

ulastirma-bakanligi-personel-alimi-yapilan-kadrolar.jpg

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI

ulastirma-bakanligi-personel-alimi-basvuru-sartlari-basvuru-sayfasi-1.jpg

ulastirma-bakanligi-personel-alimi-basvuru-sartlari-basvuru-sayfasi-2.jpg

ulastirma-bakanligi-personel-alimi-basvuru-sartlari-basvuru-sayfasi-4.jpg

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN