Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı: Buradayız birlikte değiştireceğiz

Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı: Buradayız birlikte değiştireceğiz

Yeşil Sol Parti, seçim beyannamesini düzenledikleri etkinlikle açıkladı. Beyanname tanıtımında “Buradayız birlikte değiştireceğiz” sloganı kullanıldı.

HDP ve Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin bir kısmının listelerinden seçime gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), seçim beyannamesini bugün Ankara’da bir otelde düzenlenen etkinlikle açıkladı.

Beyannamede yer alan vaatler ana hatlarıyla şöyle:

“KÜRT SORUNUNUN DEMOKRATİK BARIŞÇI ÇÖZÜMÜ”

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının eşiğindeyiz. Yeni yüzyıl, inkâr ve bastırma siyaseti yerine muhataplarla diyalog içinde ve demokratik müzakere yöntemleriyle Kürt sorununun çözüldüğü bir yüzyıl, bir Demokratik Cumhuriyet Yüzyılı olacak. Bunun için birlikteyiz, buradayız! Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak olmalıdır. Bu çerçevede, başta anadilinde eğitim hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılması büyük önem taşır. Kürt sorununda demokratik ve barışçı çözüm için temel insan haklarının ve evrensel hukuk ilkelerinin ağır bir ihlali olan tecridin sonlanması elzemdir. Çözüm savaş ve güvenlikçi politikalarda, silah ve çatışma yöntemlerinde değil, diyalog ve müzakerededir. Türkiye’nin en köklü sorunu olan, Cumhuriyetin demokratikleşmesi ile doğrudan bağlantılı ve iç içe geçmiş olan Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümü için gereken sorumluluğu üstlenmeye geliyoruz. Sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel yaklaşımımızdır.

“SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN GELİYORUZ”

İşçilerin, kamu çalışanlarının ve çalışmayla ilişkili olan herkesin grevli ve toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme haklarını güvence altına alacağız. 8 Mart’ı çalışan tüm kadınlar için resmî tatil günü ilan edeceğiz. Lokavtı anayasal ve yasal bir düzenleme olmaktan çıkaracağız.

“GÜVENCELİ İŞ, GÜVENCELİ GELECEK İÇİN GELİYORUZ”

İnsanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak adil bir ücret sistemi getireceğiz. Özel istihdam bürolarını kapatacak, kiralık işçi uygulamalarına son vereceğiz.

“BARINMA KRİZİNİ BİTİRMEK İÇİN GELİYORUZ”

Barınma krizine karşı sosyal konutlar inşa ederek yoksul ailelerin yerleşmesini sağlayacağız. Saray inşaatlarını durduracak, var olanları halkın kullanımına açacağız. Çocukların İşçileştirilmesine Son Vermeye, Genç İşçileri Desteklemeye Geliyoruz! Çocukların işçileştirilmesine son vereceğiz. Stajyer ve çıraklık şeklinde kamufle edilen yeni kölelik koşullarını önleyici tedbirler alacağız.

“CİNSİYETÇİ İŞ BÖLÜMÜNÜ KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Kadınların emeğini, çalışmasını yok sayan erkek egemen kapitalist sistemin eril ve cinsiyetçi iş bölümüne son vereceğiz. Kadınların ücretsiz ev emeğine sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanıyacağız.

“ERKEK YARGIYA SON VERECEĞİZ”

İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz. Erkek şiddetine karşı kadının meşru müdafaa hakkını yasal zemine kavuşturacağız. Toplumsal cinsiyet kaynaklı suçlarda “haksız tahrik indirimi” gibi cezasızlığa neden olan uygulamaları mevzuattan kaldıracağız.

“BURADAYIZ, KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Meclis’i kadınların, emekçilerin, halkların, gençlerin, LGBTİ+’ların, engellilerin, çocukların, kültürlerin, inançların ve tüm ezilenlerin meclisi yapacağız. Eşbaşkanlığı siyasetin bütün kademelerinde uygulayacağız. Sağlıktan eğitime her yerde kadınlara dair düzenlemeler yapacağız.

“GENÇLİĞİN RUHU VE BİLİMSEL EĞİTİM İLE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Demokratik, özgür, katılımcı üniversite modelinde, üniversitenin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu Demokratik Üniversite Meclislerini kuracağız. YÖK’ün kaldırdığı ‘Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi’ni yeniden uygulamaya koyacağız. Gençlik bütçesi oluşturacağız.

“YURTTAŞLARA EŞİTLİK, İNANÇLARA ÖZGÜRLÜK İÇİN GELİYORUZ”

İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine temelden farklı; ‘İnanç İşleri Üst Kurulu’ olarak çalışan, tüm inançlara tüzel kişilikler olarak örgütlenebilme koşulu sağlayabilen ‘İnanç Hizmetleri Başkanlığını’ kuracağız. Zorunlu din dersini kaldıracağız.

“BURADAYIZ, TOPLUMCU VE BARIŞÇI DIŞ POLİTİKA İÇİN BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Türkiye'nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız. Bu ülkelerle dostluk ilişkileri içinde ve müzakere ve diyalog yoluyla, bölgeselleşen Kürt meselesini çözeceğiz. Rusya’nın çevrelenmesini amaçlayan NATO’nun, genişleme süreci adıyla yeni çatışma alanları yaratan silahlanma politikasına ve bir bütün olarak nükleer savaş tehdidine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

“SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM YASASINI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Mevzuattan ilgili düzenlemeleri çıkartarak siyasi partilerin kapatılmasına son vereceğiz. Seçim barajını kaldırarak temsilde adaleti sağlayacağız, Meclis’te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin yolunu açacağız. Partilerin Hazine yardımından yararlanmasında, seçime girme yeterliliğine sahip olmak dışında başka bir şart aranmayacak.

“DEMOKRATİK ANAYASA VE ADALET İÇİN GELİYORUZ”

Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve basın özgürlüğü önündeki tüm yasal engelleri kaldıracağız. Kolluk kuvvetlerine, tarikat üyelerine, mafyaya, çetelere ve mala çöken suç örgütlerine uygulanan cezasızlık politikalarına son vereceğiz. Bant daraltma yöntemi ile halkın haber alma hakkını engelleyen düzenlemeleri ortadan kaldıracağız. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu yasalardan çıkartacağız.

Özgürlüklere, adalete, eşitliğe, hukuka, demokrasiye düşman tek adam yönetimini, toplumu kutuplaştıran, halklar arası gerginliği derinleştiren yalan siyasetini, farklı kültürleri, inançları, anadilleri, kimlikleri yok sayan tekçi rejimi, halkı yoksullaştıran, sömürü, savaş, yalan ve talanla ömrünü uzatan çürümüş sistemi, doğayı tahrip ederek bu toprakları verimsizleştiren ve enkaza dönüştüren talancı anlayışı, depremi felakete dönüştüren ve on binlerce insanımızın ölümüne neden olan yıkım iktidarını, İstanbul Sözleşmesini feshederek kadına yönelik şiddet ve katliamların önünü açan erkek egemen zihniyeti, Demokratik Ekonomi ile geniş toplumsal kesimlerin enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, barınma sorunu gibi acil ihtiyaçlarına çözüm için buradayız.

“SOSYAL ADALET VE EŞİTLİK İÇİN GELİYORUZ”

Toplu ulaşımı öğrenciler-öğretmenler, engelliler, emekliler, gençler ve yoksulluk sınırındaki herkes için ücretsiz yapacağız. Bu konuda yerel yönetimlerin merkezi yönetim tarafından desteklenmesini sağlayacağız. Özel ve kamu alanında engellilerin istihdam kotalarını dolduracağız.

“KAMUSAL VE NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN BURADAYIZ”

Cinsiyete, yaşa, etnik kökene, inanca, cinsel yönelime, bölgeye, mesleğe, mülteciliğe bakmadan ülkede yaşayan herkesin her türlü̈ sağlık hizmet gereksinimini eşit, ulaşılabilir, nitelikli, anadilinde, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve parasız hizmet sunumuyla karşılayacağız. Sağlık emekçilerinin sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı için tüm önlemleri alacağız. Kürtajda kadınların kararını ve beyanını esas alacağız. İsteğe bağlı kürtajı yeniden parasız ve ulaşılabilir yapacağız.

Mülteci düşmanlığına dayalı ırkçılıkla mücadele ediyoruz. Ülkede yaşayan herkesin yaşam hakkını savunmak, eşit ve birlikte yaşamı güvence altına almak için buradayız!

Egemenlerin çıkarlarına dayanan savaşlarda ölmemek için sığınmak zorunda kalanların ve göç eden herkesin temel sosyal haklardan yararlanması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Geri Gönderme Merkezlerini kapatacağız.

“ÖZGÜRLÜKÇÜ EĞİTİM İÇİN BURADAYIZ, BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Her öğrencinin eğitim ve öğretimin tüm aşamalarına kendi anadili ile başlamasını ilke haline getireceğiz. Merkezi ve yerel bütçeden eğitime aktarılan payı arttırarak hizmetlerin parasız olarak sunulmasını sağlayacağız. Üniversitelerin senato ve yönetim kurullarında, öğrenci meclislerine yer ve oy hakkı vereceğiz. Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin atamasını gerçekleştireceğiz.

"HERKES İÇİN ADİL YARGILANMA HAKKINI GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ"

Temel hak ve özgürlükleri koruyan, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan uluslararası sözleşmelerin iç hukukta şartsız koşulsuz geçerli olmasını sağlayacağız. Şiddet, çocuk istismarı, ırkçılık, ayrımcılık hallerinin dışındaki erişim engelleme kararlarını kaldıracak ve yeniden verilmesini engelleyici yasal düzenlemeler yapacağız.”

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR (4)
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
4 Yorum
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN